Englisch-Finnisch Übersetzung für hard

 • kovaKäännettynä se tarkoittaa, että laki on kova, mutta se on kuitenkin laki. It translates as hard law but law nonetheless. Kova koulutus tekee taisteluista helppoja. Hard training makes for easy battles. Se olisi kova isku vain valtion virkamiehille. It is only government officials who would be hard hit.
 • vahvaMeidän täytyy työskennellä tehokkaammin varmistaaksemme, että Eurooppa on vahva talous myös tulevaisuudessa. We must work hard to ensure that Europe remains a strong economy in the future. Tätä ajanjaksoa on leimannut vahva keskittyneisyys, kova työ ja huomattava menestys. It has been a period marked by a strong focus, hard work and considerable success. Kapinallisten ja huumetalouden välinen vahva yhdysside on tuskin yllätys. The strong link between the insurgency and the drug economy hardly comes as a surprise.
 • vaikeaVaikea osuus oikeastaan vasta alkaa tänään. The hard part really begins today. Olisiko totuutta niin vaikea kohdata? Would the truth be so hard to face? Tätä lukiessa on vaikea uskoa silmiään. It is hard to believe when reading it.
 • ankaraJos olet liian ankara, ihmiset usein huomauttavat siitä. Very often, when you are too hard, people will point that out. Tämä parlamentti on monesti ollut kriittinen ja ankara komissiota kohtaan. Parliament has often been critical of and hard on the Commission. Nyt on kuitenkin aika lopettaa juhlinta ja aloittaa ankara työ. Yet it is now time for the celebrations to end and the hard work to begin.
 • hankalaVälimeren kalastajien tilanne on erittäin hankala. Mediterranean fishermen are being hit hard. Jäsenvaltioiden on hankala arvioida verojen ja tullien määrää oikein. It is hard for the Member States to assess the amount of taxes and duties correctly. Tänä vuonna neuvotteluasemamme on erittäin hankala kahdesta syystä johtuvien poikkeuksellisten olojen vuoksi. Our negotiating position is very hard this year due to two exceptional circumstances.
 • kovaaVastineeksi voin tarjota teille rehellistä ja kovaa työskentelyä. In return, I can offer you honest hard work. Se on vähintään yhtä kovaa ja vaativaa työtä. They are both equally hard and demanding jobs. Se vaatii energiaa ja kovaa työtä. This calls for energy and hard work.
 • rankkaSen työohjelma on rankka ja erittäin tärkeä. Its work programme is hard and extraordinarily important. Olemme aina tienneet, että Itävallan puheenjohtajakausi on rankka tehtävä. We always knew the Austrian Presidency would be a hard graft. Vaikka tämä kompromissi voi olla rankka meille kaikille, meidän pitäisi puolustaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää valmistelukuntaa. Hard though this compromise may have been for all of us, we should defend the Convention on the future of Europe.
 • kovastiPyydän teitä tekemään kovasti työtä tämän eteen. I ask you to work hard for this. Hän on tehnyt äärettömän kovasti töitä tämän eteen. He has worked extremely hard on this. Valiokunta on työskennellyt kovasti tämän varmistamiseksi. The committee has worked hard to ensure that.
 • lujaPelkään, että tieteeltä ja teknologialta yleisesti puuttuu matematiikalle ominainen luja varmuus. Science and technology, I am afraid, generally lack the hard certainty of mathematics. Tämä talo on luja, se kestää.Tämä on tehty heikosti, sen piti olla lujaa.
 • pahaKun monet ovat toteuttaneet tarvittavat toimet ja osoittaneet sitoumuksellisuutta, tällainen on heille erityisen paha kolaus. When many people have made the necessary efforts and have shown commitment, then something like this will hit them particularly hard. Se oli paha tekoHarvey Keitel esittää elokuvassa pahaa poliisia
 • tiukastiMeidän on suhtauduttava tiukasti ihmisten salakuljettajiin. We must come down hard on people-traffickers. Suhtaudumme tiukasti tupakoitsijoihin, mutta kovien huumeiden osalta ummistamme silmämme. So we are tough as nails with smokers, but are caught napping when it comes to hard drugs. EU vaati tiukasti, että erityisistunnossa aloitettaisiin neuvottelut metsäyleissopimuksesta. The EU pressed hard for the Special Session to prepare the way for negotiations on a forest convention.
 • tiukkaTämä mietintö ei ole tiukka tai salliva. This report is thus not 'hard' or 'soft'. Neuvottelu oli tiukka ja tämä oli sen tulos. It was a hard-fought negotiation and that was the outcome. Sisällöltään tiukka uusliberalistinen ohjelma perustuu kahteen pääkohtaan. In actual fact, the hardline neoliberal programme is being affirmed once again in two major areas.
 • väkevä

Definition für hard

  Häufigste Anfragen

  Beliebte Wörterbücher

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2023 Übersetzung.cc