Finnisch-Englisch Übersetzung für aiheuttaa

 • cause
  us
  Parental unemployment is a cause of child poverty. Vanhempien työttömyys aiheuttaa lasten köyhyyden. Mobility does cause certain problems. Liikkuvuus todella aiheuttaa tiettyjä ongelmia. The cause of the tragedy is the Israeli occupation. Murhenäytelmän aiheuttaa Israelin miehitysoperaatio.
 • incur
  us
  It takes time and incurs costs for the individual. Se vie aikaa ja aiheuttaa kuluja kansalaiselle. Moreover, it incurs a high level of costs in our society. Lisäksi se aiheuttaa yhteiskunnalle erittäin paljon kustannuksia. Providing SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well. Lisähenkilöstön tarjoaminen SOLVIT-verkostolle aiheuttaa tietysti myös joitakin kustannuksia.
 • work
  uk
  us
  It involves a lot of work and costs a lot of money. Tähän tarvitaan paljon työtä, ja tämä aiheuttaa suuria kustannuksia. It does not work and it is also an ecological disaster. Se ei toimi ja aiheuttaa lisäksi ekologista tuhoa. This causes great unease in those who have to do this work. Tämä aiheuttaa suurta levottomuutta niiden keskuudessa, joiden on tehtävä tätä työtä.
 • ''lyckas med
 • account forThe figures speak for themselves: 100 countries, most of them poor, account for only 3% of global emissions. Luvut puhuvat puolestaan: 100 valtiota, joista suurin osa on köyhiä, aiheuttaa vain 3 prosenttia maailman päästöistä. I dont have to account for anything to you.The storekeeper was expected to account for any material removed.
 • achieve accomplish come up with cause create
 • beget
 • bring aboutYour amendment will bring about exactly the opposite situation. Tarkistuksenne aiheuttaa juurin päinvastaisen tilanteen. Enlargement will bring about significant changes for all our institutions. Laajentuminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia kaikissa toimielimissä. For agriculture, in particular, the Commission proposal will bring about a flood of new bureaucracy. Erityisesti maatalouden alalla komission ehdotus aiheuttaa paljon uutta byrokratiaa.
 • effectuate
 • engender
  us
  At the very least, this engenders a lack of transparency. Tämä aiheuttaa ainakin avoimuuden puutetta. This creates uncertainty, not transparency, and only engenders distrust. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja sulkeutuneisuutta ja synnyttää vain epäluottamusta. In our opinion this can only favour piracy, engender litigation, in short, create legal uncertainty. Tämä mielestämme välttämättä suosii väärennösten tekemistä, aiheuttaa oikeusriitoja, sanalla sanoen, synnyttää oikeudellista epävarmuutta.
 • give rise toThis could give rise to certain problems in the future. Se voi aiheuttaa tiettyjä ongelmia tulevaisuudessa. On the contrary, it may give rise to unnecessary stress. Tämä voi päinvastoin aiheuttaa tarpeetonta stressiä. A malfunctioning heart will give rise to cardiac disease. Sydämen toimintahäiriö aiheuttaa sydänsairauden.
 • induce
  us
  We must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area. Meidän ei pidä enää, edes tahattomasti, aiheuttaa lisää teurastamojen sulkemisia tällä elintärkeällä alalla. Is Europe prepared to absorb the shock induced by its indissoluble link with the US market? Onko Eurooppa varautunut sokkivaikutukseen, jonka sen kiinteä yhteys Yhdysvaltojen markkinoihin aiheuttaa? Ionising radiation transfers energy at levels that can induce changes in any matter it penetrates and even cause irreversible damage to human cells. Ionisoiva säteily siirtää energiaa sellaisilla tasoilla, jotka voivat aiheuttaa muutoksia missä tahansa lävistämässään aineessa ja jopa vaurioittaa ihmissoluja pysyvästi.
 • inflict
  us
  Let us not inflict this on ourselves and the countries of the Balkans! Meidän ei pidä aiheuttaa tätä itsellemme eikä Balkanin maille! Human trafficking is one of the worst wrongs which people can inflict on others. Ihmiskauppa on yksi pahimmista vääryyksistä, joita ihmiset voivat toisille aiheuttaa. Passive smoking inflicts great harm on public health and entails costs for the European economy. Passiivinen tupakointi vahingoittaa vakavasti kansanterveyttä ja aiheuttaa kustannuksia Euroopan taloudelle.
 • make do produce
 • occasion
  us
  Although the occasions on which flights are diverted are relatively few, we recognise the concern and inconvenience they may cause. Vaikka lentoja ohjataan eri reiteille melko harvoin, ymmärrämme, että tällaiset tilanteet saattavat aiheuttaa huolta ja hankaluuksia. The problem, however, is that Russia has already promised on several occasions that it would ratify the Protocol and this has not yet happened. Ongelmia aiheuttaa kuitenkin se, että Venäjä on jo moneen kertaan luvannut ratifioida pöytäkirjan, mutta näin ei vielä ole tapahtunut. It is no accident that, of the seven institutions which I have had occasion to assess, six of them are more or less in order, and one is the cause of continual problems. Ei ole sattumaa, että seitsemästä toimielimestä, joita minulla on ollut tilaisuus arvioida, kuusi on enemmän tai vähemmän kunnossa, ja yksi aiheuttaa jatkuvasti ongelmia.
 • operate
  us
  The danger here is that countries which operate a strict system of examination will price themselves out of the market. Tämä aiheuttaa sen, että ne maat, joissa noudatetaan tiukkoja tutkintovaatimuksia, hinnoittelevat itsensä pois markkinoilta. to operate a machine
 • propagateto propagate sound or lightIt takes 24 hours for password changes to propagate throughout the system.The server propagates the password file at midnight each day.
 • propel
  us
 • set upThe directive will also entail high administrative costs in connection with the data registers that have to be set up. Direktiivi aiheuttaa myös suuria hallinnollisia kustannuksia perustettavien tietorekisterien takia. Anything beyond that opens the door to massive complications and serious constitutional implications - which is why Paragraph 4, which calls for a judicial area to be set up, is nonsense. Kaikki muu aiheuttaa valtavia ongelmia ja vakavia perustuslaillisia seurauksia. Tämän vuoksi mietinnön 4 kohta, jossa vaaditaan oikeudellisen alueen luomista, on pötypuhetta. We set up the sprinkler.
 • throw
  us
  You do not wish to throw thousands of European farmers on the dole. Ette halua aiheuttaa tuhansien eurooppalaisten viljelijöiden työttömyyttä. We are in a global context here and e-commerce will continually throw at us clashes of legal systems and style. Meidän on käsiteltävä asiaa maailmanlaajuisessa yhteydessä, ja sähköinen kauppa aiheuttaa jatkossakin oikeusjärjestelmien ja tapojen välisiä törmäyksiä. That is the difficulty of such an atypical, variable geometry: it will forever throw up problems and sources of irritation. Nimenomaan tämä on tällaisen epätyypillisen ja epämääräisen järjestelmän hankaluus: se aiheuttaa jatkuvasti ongelmia ja ärtymystä.
 • wreak
  us
  It could wreak havoc on South Korea with which it technically remains at war. Se voisi aiheuttaa tuhoa Etelä-Koreassa, jonka kanssa se on teknisesti sodassa. Companies cannot be free to wreak such havoc on people's lives and communities. Yritykset eivät saa vapaasti aiheuttaa tällaista tuhoa ihmisille ja yhteisöille. The fishing industry is being held accountable for the damage it wreaks on the marine community. Kalastusteollisuus on saatettava vastuuseen vahingoista, joita se aiheuttaa meriympäristölle.

Definition für aiheuttaa

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc