Finnisch-Schwedisch Übersetzung für sitoutua

  • avtalaEnligt detta avsteg får parterna i ett avtal mellan företag och konsument möjlighet att avtala om att säljarens domstol skall vara behörig.Tämä mukautus sallii yrityksen ja kuluttajan välillä tehdyn sopimuksen osapuolten sitoutua myyjän tuomioistuimen päätökseen. Diplomaterna avtalade att de skulle mötas igen två veckor senare.
  • binda sigDet är oförståndigt att på förhand binda sig vid en fastställd summa.Etukäteen ei ole viisasta sitoutua tiettyyn summaan. Medlemsstaterna måste binda sig för en tidsplan för hjälpens omfattning och också dess kvalitet.Jäsenvaltioiden täytyy sitoutua tiettyyn avun määrään, ja myös sen laatua koskevaan aikatauluun. Jag upprepar också att kommissionen inte i dag kan binda sig till ett datum för de framtida lagstiftningsförslagen om skattesatser.Toistan myös, että komissio ei voi nyt sitoutua tekemään veroasteita koskevaa lainsäädäntöehdotusta jonain tiettynä ajankohtana.
  • engagera sigMen för att medborgarna ska engagera sig i debatten måste de också ha en möjlighet att påverka framtiden.Jotta kansalaiset voivat sitoutua keskusteluun, heidän on voitava myös vaikuttaa tulevaisuuteensa. EU bör föra en bredare ideologisk debatt och engagera sig i en hållbar, långsiktig strategi.Euroopan unionissa pitäisi käydä laajempaa ideologista keskustelua, ja sen pitäisi sitoutua kestävään, pitkän aikavälin strategiaan. Utan fred och säkerhet är det emellertid inte möjligt att engagera sig effektivt i utveckling på längre sikt.Ilman rauhaa ja turvallisuutta ei kuitenkaan voida sitoutua tehokkaasti pitkän aikavälin kehitykseen.
  • förbinda sigGeorgien borde förbinda sig att inte ta till våld.Georgian tulisi sitoutua voimakeinoista pidättäytymiseen. Vid mottagandet av " sekretariatsersättningen" skulle ledamöterna vara tvungna att förbinda sig att följa denna uppförandekod.Hyväksyessään sihteeristökorvauksen jäsenten pitäisi sitoutua näihin käytännesääntöihin. Det är uppenbart för alla att framför allt Kina inte vill förbinda sig till verkligt meningsfulla mål.Kaikille on selvää, että erityisesti Kiina ei halunnut sitoutua vakavasti tarkoituksenmukaisiin tavoitteisiin.
  • förplikta sigI betänkandet lämnas en rad goda förslag till hur EU-länderna kan förplikta sig gentemot varandra att bekämpa arbetslösheten.Mietinnössä on useita hyviä ehdotuksia siitä, miten EU-maat voivat sitoutua taistelemaan työttömyyttä vastaan. För det första kommissionen själv, som bör förplikta sig till att snarast möjligt, nämligen senast till mitten av 1998, definiera och avsluta alla standardiseringsuppdrag.Ensinnäkin itse komissio, jonka tulisi sitoutua määrittelemään ja saattamaan valmiiksi standardointiasiakirjat mahdollisimman pian, viimeistään vuoden 1998 puoliväliin mennessä.
  • utfästa sig

Definition für sitoutua

  • lupautua johonkin

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc