Finnisch-Englisch Übersetzung für laskea

 • lower
  us
  We should not now lower this ambition. Meidän ei ole syytä laskea näitä tavoitteita. Free and fair competition was supposed to lower prices. Vapaan ja tasapuolisen kilpailun oli määrä laskea hintoja. And then later in the year Mr Nielson was told they were going to lower them all over again. Komission jäsen Nielsonille kerrottiin myöhemmin, että lääkkeiden hintoja aiottiin laskea entisestään.
 • calculate
  us
  How can we calculate their incomes? Miten heidän tulonsa voidaan laskea? How can they be calculated and how can they be charged? Miten niitä voidaan laskea ja miten niitä voidaan hinnoitella? The GNP loss may be calculated as 2%. BKT:n menetyksen voidaan laskea olevan kaksi prosenttia.
 • reckon
  us
  In fact, they even reckon that it might fall to its lowest level compared with the last decade. Itse asiassa he arvelevat jopa, että se voi laskea alemmalle tasolle viime vuosikymmeneen verrattuna. Sensitive places such as cities and other protected areas need a written regulation that clearly states what is reckonable. Herkät alueet kuten kaupungit ja muut, suojellut alueet tarvitsevat kirjallisen asetuksen, jossa todetaan selkeästi, mitä voidaan laskea mukaan. I agree with Mr Bardong, the rapporteur, that there is no justification for reckoning customs duty as net contributions from individual states. Yhdyn esittelijä Bardongin kantaan siinä, että mielestäni ei ole perusteltua laskea näitä tulleja maiden maksamiin netto-osuuksiin.
 • count
  us
  We are not, of course, going to count the deaths. Emme tietenkään aio laskea kuolleita. I am sure we can count on your support in all our efforts. Olen varma, että voimme laskea teidän tukenne varaan kaikissa toimissamme. Who can count if a law is passed without having a computer? Kuka osaa laskea ilman tietokonetta, hyväksytäänkö laki vai ei?
 • decrease
  us
  Many studies have found a strong correlation between education and fertility; as literacy improves, fertility rates tend to decrease. Monista tutkimuksista on käynyt ilmi vahva yhteys koulutuksen ja syntyvyyden välillä: luku- ja kirjoitustaidon parantuessa syntyvyysluvuilla on taipumus laskea. In other words, how big do imports from China have to grow and how much do the prices of these imports have to decrease before you actually start to take action? Toisin sanoen, miten suureksi Kiinasta tuotavien tuotteiden määrän täytyy kasvaa ja miten paljon niiden hintojen täytyy laskea, ennen kuin todella ryhdytte toimeen? The Commission has recommended the adoption of a lower maximum limit for inexperienced and professional drivers, while countries who already apply limits should not decrease them. Komissio on suositellut matalampaa rajaa kokemattomille kuljettajille ja ammattikuljettajille, mutta valtioissa, joissa jo on rajoitukset, niitä ei pidä laskea.
 • lay
  us
  The Confederal Group of the European United Left/Nordic Left is not laying down its arms. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ei aio laskea aseitaan. to lay a book on the table;   to lay a body in the graveA shower of rain lays the dust
 • computeWho can count if a law is passed without having a computer? Kuka osaa laskea ilman tietokonetta, hyväksytäänkö laki vai ei? Can anyone here compute the square root of 10201?Does that compute, or do I need to explain further?
 • count downThe sound system counted down the seconds to meteor impact.The party was counting down the days to Inauguration.
 • depreciateIn this way, the euro is allowed to depreciate and interest rates are increased with the result that there may be lower rates of growth and increased unemployment. Niinpä euro saa luvan laskea, ja korkoa nostetaan, niin että kasvu voi heikentyä ja työttömyys taas lisääntyä.
 • dismountShe carefully dismounted from the horse.She carefully dismounted the horse.The VMS operator tried to dismount the Unix hard drive with the DISMOUNT DISK$NFSMOUNT command, instead of umount /mnt/nfshome.
 • drop
  us
  Provided that there are no further significant shocks to prices, annual inflation rates should drop below 2% in the course of 2005. Kun merkittäviä hintakriisejä ei ole näkyvissä, vuotuisen inflaatioasteen pitäisi laskea alle kahden prosentin vuoden 2005 aikana. The Gross Domestic Product may, for all we know, drop next year, in which case it would be higher than the 0.9 that has now been agreed. Kuten kaikki tiedämme, bruttokansantuote voi laskea ensi vuonna, ja siinä tapauksessa se on korkeampi kuin se 0,9 prosenttia, josta on nyt sovittu. According to the Farmers' Union in Zimbabwe, the virus is responsible for a drop in production of 60% for corn and 30% for animal husbandry. Zimbabwen maanviljelijöiden liiton mukaan maissin tuotanto on saattanut laskea 60 % ja karjanhoito 30 % viruksen vuoksi.
 • go downIn 2009, overall employment may go down by 1.6%, which represents the loss of 3.5 million jobs. Vuonna 2009 kokonaistyöllisyys saattaa laskea 1,6 prosenttia, mikä merkitsee 3,5 miljoonan työpaikan menettämistä. If it were only a question of the exchange rate, then prices should also go down with exchange rate variables. Jos kyse olisi pelkästään valuuttakurssista, hintojen pitäisi laskea valuuttakurssivaihtelujen myötä. He went down the road to the store
 • put downWhy dont you put down your briefcase and stay awhile?They frequently put down their little sister for walking slowly.We put down a $1,000 deposit.
 • reduce
  us
  Could someone reduce the water pressure? Voisiko joku laskea vedenpainetta? Overly high tax rates must be reduced so that it pays to work in Europe. Siksi täytyy ehdottomasti laskea aivan liian korkeita korkoja, jotta työnteko jälleen kannattaisi Euroopassa. We cannot reduce the price of the euro to give us an advantage in exports'. Emme voi laskea euron hintaa, jotta saisimme etua viennissä."
 • abase
  us
  to abase the eye
 • account
  us
  Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%. Inflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia. In 2000, they accounted for a million jobs in nine Member States and investments to the tune of over EUR 40 billion. Vuonna 2000 niiden lukuun voidaan laskea miljoona työpaikkaa yhdeksässä jäsenvaltiossa ja 40 miljardin euron luokkaa olevat investoinnit. The rates they are charged will not be reduced as they should have been, even without taking liberalisation into account. Eikä hintoja aiota laskea, niin kuin oletetusti pitäisi tehdä jopa kilpailun vapauttamisesta huolimatta.
 • bear downIts 9:41, 58 degrees, and Im flunking out. Time to bear down.
 • build
  us
  Firstly, it is not clear why the military personnel in the building should be counted as administrative expenditure. Ensinnäkin: ei ole selvää, miksi rakennuksen sotilashenkilöstön menot tulisi laskea hallintomenoihin. It appears to me that, under the present rules, central government can build the EU contribution to structural funding into its calculations for determining regional government budgets. Minusta näyttää siltä, että nykyisten säännösten mukaan keskushallinto voi laskea EU:n myöntämän rakennerahoituksen laskelmiinsa, kun päätetään alueellisten hallitusten budjeteista. This code wont build any more. Have you made any changes?
 • cast
  us
  Unfortunately, neither do we see in today's debate the port where everybody can happily cast anchor. Valitettavasti mekään emme näe tämänpäiväisessä keskustelussa satamaa, jonne jokainen voisi tyytyväisenä laskea ankkurinsa. What I meant was that we simply need a relative majority which means we shall only take account of votes cast for, since we do not need to take any account of the others. Mutta koska valituksi tuleminen ei edellytä ehdotonta enemmistöä, ainoastaan ehdokkaan puolesta annetut äänet otetaan huomioon, muita ääniä ei tarvitse laskea eikä ottaa huomioon. The director cast the part carefully
 • come downThe good news is that the prices have come down and they can come down even further if we get the pharmaceutical companies on our side. Hyvä uutinen on, että hinnat ovat laskeneet, ja ne voivat laskea vielä lisää, jos taivutamme lääkeyhtiöt puolellemme. Participation from 1 January 2001 means that the short-term interest rate must come down by the end of this year at the latest. Mukaantulo 1. tammikuuta 2001 tarkoittaa, että koron täytyy laskea viimeistään tämän vuoden lopussa. Let us also remember that prices can come down as well as rise, and that markets always tend to overshoot before settling down at a realistic level. Muistettakoon myös, että hinnat voivat yhtä hyvin laskea kuin noustakin ja että jyrkkä ylihinnoittelu on markkinoille tyypillistä ennen hintojen asettumista järkevälle tasolle.
 • decline
  us
  From then on, the size of the active population will show a steady decline and we will witness a rapid growth in the number of older workers. Siitä lähtien aktiivisen väestön määrä alkaa laskea jonkin verran ja ikääntyneempien työntekijöiden määrä kasvaa nopeasti. The dollar has declined rapidly since 2001My health declined in winter
 • deposit
  us
  a mineral deposita deposit of seaweed on the shoreThey put a deposit on the apartment.
 • depressDepress the upper lever to start the machine.Winter depresses me.Lower productivity will eventually depress wages.
 • descend
  us
  We will here descend to matters of later dateThe rain descended, and the floods cameAnd on the suitors let thy wrath descend
 • dipThere is a dip in the road aheadIm going for a dip before breakfast.This onion dip is just scrumptious.
 • discharge
  us
  It is quite timely that BNFL is making applications to the British Government to deal with how much radioactive materials it can discharge into the Irish Sea. BNFL on ajoittanut aika hyvin Britannian hallitukselle osoittamansa hakemuksen, joka käsittelee sitä, kuinka paljon radioaktiivisia aineita yhtiö voi laskea Irlanninmereen. to discharge a prisonerto discharge a cargo
 • draw
  us
  Only Union actions which draw their democratic legitimacy from the common foreign and security policy will be able to count on support from the people of Europe. Vain siinä tapauksessa, että unionin toiminta yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on demokraattisesti oikeutettua, voidaan laskea Euroopan kansalaisten tuen varaan. I would like to draw your attention to Diagrams V and VI in the Annex to the Court of Auditors' report, which are for calculating Member States' net contributions. Kiinnitän huomion tilintarkastuskertomuksen liitteen kaavioihin V ja VI, joiden perusteella voidaan laskea jäsenvaltioiden nettomaksuosuudet. He tried to draw a conclusion from the facts
 • extract
  us
  I used an extract of Hemingways book to demonstrate culture shock.extract of beefextract of dandelion
 • fall
  us
  It is due to fall to 7.1% this year, but will it? Sen pitäisi laskea 7,1 prosenttiin tänä vuonna, mutta laskeeko se? When an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall. Kun talous joutuu taantumaan, valuutan arvolla on tapana laskea. The huge human, social and economic fall-out from this is incalculable. Tästä seuraavia valtavia inhimillisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia on mahdotonta laskea.
 • furl
  us
 • lay downThe police urged the gunman to lay down his weapon.Lay down your arms.He laid down his brand-new Harley-Davidson to avoid the oncoming bus.
 • let
  us
  The costs of the new infrastructure, let alone external costs, are not to be included. Uuden infrastruktuurin kustannuksia, saati sitten ulkoisia kustannuksia, ei voi laskea niihin mukaan. The very first question we have to ask is whether Europe finally determined what it is that we do not want to let in. Aivan ensimmäinen kysymys, jota meidän on pohdittava, on, onko Eurooppa nyt vihdoin päättänyt, mitä tuotteita emme halua laskea markkinoillemme. After he knocked for hours, I decided to let him come in
 • let downThey let down the rope and I fastened it to the basket.I promised him I would meet him there, and I will not let him down.to let down tools or cutlery
 • miscalculateThey miscalculated by assuming the dimensions were in imperial, not metric.
 • numerate
 • set
  us
  I would have preferred it if we had set milk prices lower so that we could abolish the bureaucratic milk quotas. Mielestäni olisi ollut parempi laskea enemmän maidon hintaa, jotta pääsisimme eroon byrokraattisista maitokiintiöistä. The priority is to set up compensation systems or payment systems allowing us to reduce these costs. Keskeinen asia on mielestäni se, että otamme käyttöön sellaisia selvitys- tai maksujärjestelmiä, joiden ansiosta voimme laskea näitä kustannuksia. As you know, we can offset 85 % of any voluntary set-aside against overcultivation of the major crop. On tunnettu tosiasia, että voimme laskea 85 prosentin vapaaehtoisen pellonpoiston vastaavan grande culturen häviämistä.
 • slide
  us
  He slid the boat across the grass.The safe slid slowly.Snow slides down the side of a mountain.
 • strike
  us
  Please strike the last sentenceA bullet struck himA hammer strikes against the bell of a clock
 • tally
  us
  (Air Traffic Control): Speedbird 123, New York, traffic at two o’clock, seven miles, a Boeing 737, west-bound, at 4000 feet.”(Pilot): New York, Speedbird 123, tally.
 • tap
  us
  We dont have bottled water; youll have to get it from the tapa liquor of the same tapWe drilled a hole and then cut the threads with the proper tap to match the valves thread
 • work outI will leave it to you to work out the number of rejections. Annan teidän siis laskea pettyneiden henkilöiden määrän. You could work out the precise savings that this entailed for companies, but the overall message is clear. Olisi mahdollista laskea tarkalleen yrityksille tästä syntyneet säästöt, mutta joka tapauksessa viesti on kokonaisuudessaan selkeä. Can you work out 250 × 12 in your head for me?

Die Synonyme

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 Übersetzung.cc