Englisch-Finnisch Übersetzung für account

 • tiliMikä on tämä talousarvion ulkopuolinen tili? What is this off-budget account? Hän kuitenkin sitten avasi myös erityisen PLO-tilin, mutta se ei koskaan ollut se tili, jota käytettiin. He then also opened a special PLO account, but this was never the account that we used. Mutta yhteen jäsenmaahan yleensä perustetaan tili, johon me teemme suoritukset. But the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
 • selitysKaikkiin näihin kysymyksiin on saatava vastaus ja selitys. All these questions must be answered and accounted for. Selitys oli hyvin yksinkertainen.Eksoplaneetoista selitys auringon kemialliselle anomalialle.
 • selontekoLaatikaa parlamentille vuosittain selonteko viranomaisen toiminnasta. Account to Parliament annually for the stewardship of the remit. Komission jäsenellä Michelillä on hyvät mahdollisuudet esittää teille siitä täydellinen selonteko ja oma arvionsa. Commissioner Michel is well placed to give you a full account and his assessment. Tarkistus 29 peruutetaan, mutta oikaisunne oli tarkoituksenmukainen, ja koko asiasta tehdään selonteko parlamentille. Amendment 29 falls, but your correction was relevant and an account of the whole matter will be given to the House.
 • selostusSe on myös selostus siitä, mitä tapahtui vuoden 1996 vastuuvapautta koskevan menettelyn jälkeen. It is also an account of what happened after the 1996 procedure. Lisäksi siinä annetaan selostus aikaisemmista huomautuksista, ehdotetuista huomautuksista ja komission vastauksista. There is also an account of previous observations, proposed observations and of the Commission’s responses. Se on erittäin liikuttava selostus paitsi hänen velvollisuuksistaan Tiibetissä ja Tiibetiä kohtaan myös hänen hengellisistä näkemyksistään. It is an extremely moving account, not just of his responsibilities in and towards Tibet but also of his spiritual views as well.
 • käyttäjätili
 • kertomusEntä tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n kirjanpidosta? What about the Court of Auditors’ report on the EU accounts? Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus perustuu yksinomaan komission tilivelvollisuuteen. The competition report is based solely on the accountability of the Commission. Tässä yhteydessä erityisesti TRIPS-kertomus ja julkinen terveydenhuolto ovat erittäin tärkeitä asioita. In this respect, the TRIPS account and public health care are of huge importance.
 • laskeaInflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia. Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%. Vuonna 2000 niiden lukuun voidaan laskea miljoona työpaikkaa yhdeksässä jäsenvaltiossa ja 40 miljardin euron luokkaa olevat investoinnit. In 2000, they accounted for a million jobs in nine Member States and investments to the tune of over EUR 40 billion. Eikä hintoja aiota laskea, niin kuin oletetusti pitäisi tehdä jopa kilpailun vapauttamisesta huolimatta. The rates they are charged will not be reduced as they should have been, even without taking liberalisation into account.
 • laskelmointi
 • laskenta
 • lukuTämä luku on 90 prosenttia Euroopan kokonaismäärästä kyseisenä vuonna. This number accounts for 90% of the total in Europe for that year. Kaikista nuorista määräaikaisessa työsuhteessa on 40 prosenttia, kun koko työikäisen väestön vastaava luku on keskimäärin 13 prosenttia. Those with temporary jobs account for 40% of the total, against 13% among the overall working-age population. Tällä hetkellä matkailu tuottaa 12, 5 % maailman bruttokansantuotteesta, vuonna 2007, edelleen tilastojen mukaan, tämä luku nousee 12, 8 %. Currently tourism around the world accounts for 12.5 % of GDP; in 2007, the statistics say, this figure will rise to 12.8 %.
 • pitääTeidän pitää ottaa tämä asia huomioon. Please take this into account. Sitä ei vielä voida pitää menestyksenä. It cannot, as yet, be accounted a success. Sen mukaisesti pitää sitten suunnitelmat myös tehdä. The plans must thus also take account of that.
 • sulkutiliAvustukset ohjataan yrityksen avaamalle sulkutilille, jonka ehtojen tulee olla Finnveran hyväksymät.
 • tunnushenkilötunnus, käyttäjätunnusliiketunnusmonikon tunnus

Definition für account

Anwendungsbeispiele

 • to keep ones account at the bank
 • No satisfactory account has been given of these phenomena
 • Dont trouble yourself on my account
 • on no account; on every account; on all accounts
 • An account of a battle
 • Ive opened an account with Wikipedia so that I can contribute and partake in the project
 • An officer must account with or to the treasurer for money received.
 • We must account for the use of our opportunities.
 • Idleness accounts for poverty.
 • After the crash, not all passengers were accounted for.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc