Finnisch-Englisch Übersetzung für tutkia

 • explore
  us
  However, there are possibilities and we would like to explore them. Mahdollisuuksia on kuitenkin olemassa, ja haluamme tutkia niitä. There are also other possibilities which can be explored. On myös muitakin mahdollisuuksia, joita voimme tutkia. It certainly merits being explored to see if we can move forward. Sitä on ainakin syytä tutkia lähemmin, jotta nähdään, voidaanko sen pohjalta edetä.
 • investigate
  us
  Perhaps we ought to investigate. Ehkä asiaa olisi syytä tutkia. Will the Commission investigate urgently? Aikooko komissio tutkia asian pikaisesti? That is a matter we should certainly investigate. Tätä asiaa meidän pitäisi todella tutkia.
 • research
  us
  There is a need for further research into FAS. Sikiön alkoholioireyhtymää on tarpeen tutkia lisää. Research into long-term damage is particularly important. Pitää etenkin tutkia vahingollisuus pitkällä tähtäimellä. It is expensive to research and try out alternative methods. On kallista tutkia ja kontrolloida vaihtoehtoisia menetelmiä.
 • study
  us
  We will begin a study on this before the end of the year. Asiaa aletaan tutkia ennen vuoden loppua. Only an expert could study it and understand it. Menettelyä voi tutkia ja ymmärtää ainoastaan asiantuntija. The Commission will carefully study this interesting report. Komissio aikoo tutkia tarkasti tämän mielenkiintoisen raportin.
 • examine
  us
  We can examine it and give a written answer. Voimme tutkia asiaa ja antaa teille kirjallisen vastauksen. We should examine this path carefully. Meidän pitäisi tutkia huolellisesti Kiinan valitsemaa tietä. We have to examine situations case by case. Meidän täytyy tutkia tilanteet tapauskohtaisesti.
 • canvassto canvass a district for votes; to canvass a city for subscriptionsto canvass the votes cast at an election; to canvass a district with reference to its probable vote
 • probeThey launched a probe into the cause of the accident.Insert the probe into the soil and read the temperature.If you probe further, you may discover different reasons.
 • case
  us
  We have to examine situations case by case. Meidän täytyy tutkia tilanteet tapauskohtaisesti. In any case, there is no harm in finding this out. Ei ole kuitenkaan missään tapauksessa haitaksi tutkia asiaa. It has been said that I promised to look into the case. On todettu minun luvanneen tutkia tätä asiaa.
 • check
  us
  It would be interesting to do a check how many actually do. Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka moni näin tekee. We shall ask for that to be checked and you will receive a written answer. Annamme tutkia asian, ja te saatte sitten vielä kirjallisen vastauksen. Documents disappear; the information is not there, and we cannot check anything. Asiapaperit katoavat; ne ovat kadonneet, emmekä voi tutkia enää mitään. Syyllisetkin ovat kadonneet.
 • delve
  us
 • inspect
  us
  For example, it is now possible for the Ombudsman to inspect files. Nykyään oikeusasiamies voi esimerkiksi tutkia tiedostoja. They are also banned from monitoring developments and carrying out inspections in the country. Samalla on kiellettyä seurata tai tutkia tilanteen kehittymistä maassa. It also shows that the Commission should also be given more resources to investigate quality control and inspection of these dangerous sites. Se osoittaa myös, että komissiolle pitäisi lisäksi antaa enemmän resursseja tutkia näiden vaarallisten laitosten laadunvalvontaa ja tarkastamista.
 • look intoCan the Commission look into this matter urgently? Voisiko komissio tutkia tätä asiaa kiireellisesti? It has been said that I promised to look into the case. On todettu minun luvanneen tutkia tätä asiaa. The Commission should look into two issues more closely. Komission pitäisi tutkia kahta seikkaa tarkemmin.
 • notice
  us
  We shall look into the matter and see what can still be done at such short notice, and I will keep you informed. Aiomme tutkia asiaa nähdäksemme, mitä on vielä tehtävissä näin lyhyessä ajassa. Pidän teidät ajan tasalla. We noticed this when we had to investigate the Flechard affair, which, as it happens, has still not been sorted out. Havaitsimme sen, kun meidän piti tutkia Flechardin tapausta, jota muuten ei vieläkään ole selvitetty läheskään loppuun. He took no notice of the changes, and went on as though nothing had happened
 • observe
  us
  Thousands of citizens have disappeared, and it is worrying that the Algerian authorities have not permitted UN observers to investigate this situation. Tuhannet kansalaiset ovat kadonneet, ja huolestuttavaa on, että Algerian viranomaiset eivät ole sallineet YK:n tarkkailijoiden tutkia tilannetta. I have also issued instructions to my services to examine the possibility of the Commission's sending a mission to inspect and observe seal hunting during the 2007 hunting season. Olen antanut yksiköilleni määräyksen tutkia mahdollisuutta, että komissio lähettäisi tarkastusryhmän tutkimaan ja tarkkailemaan hylkeenpyyntiä vuoden 2007 pyyntikauden aikana. From this vantage point we can observe the behavior of the animals in their natural habitat
 • overseeIt is congresss duty to oversee the spending of federal funds.Gamekeepers oversee a hunting ground to see to the wildlifes welfare and look for poachers.
 • peruse
  us
  A file sharer gets his computer searched and all his private information perused. Tiedostoja jakaneen henkilön tietokone ja kaikki hänen yksityiset tietonsa saatetaan tutkia perinpohjaisesti.
 • scan
  us
  She scanned the passage carefully but could not find what she was looking forHe scanned the horizonto scan the hard drive for errors
 • scope
  us
  The Commission certainly has no authority to explore the scope for sharing spectrum with military uses. Komissiolla ei todellakaan ole valtuuksia tutkia mahdollisuuksia taajuuksien jakamiseen sotilaskäytön kanssa. This means that we must ascertain what scope we have for providing assurances in response to the concerns raised. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee tutkia, mitä varmistautumisen mahdollisuuksia meillä on ottaen huomioon tämän huolestuneisuuden. The possibilities of widening the scope of the Rome Convention on the law applicable to the commercial field should also be analysed. Pitää myös tutkia mahdollisuuksia laajentaa Rooman yleissopimusta sovellettavasta laista koskemaan kaupallisia asioita.
 • scrutinizeMr President, at the heart of the work of any Parliament is the duty to scrutinize, revise and improve draft legislation. Arvoisa puhemies, parlamenttien keskeisenä tehtävänä on tutkia yksityiskohtaisesti, tarkistaa ja parantaa ehdotettua lainsäädäntöä. If you have unanimity in an enlarged Union of 20 or so Member States, there will be no decisions for anybody to scrutinize and control. Jos tulevassa noin 20 jäsenvaltion unionissa asioista päätetään yksimielisesti, ei ole päätöksiä, joita tutkia ja valvoa. There is a view that it needs to be as wide as possible so that the highest safety standards can be monitored, scrutinized and agreed over that wide area. Erään näkemyksen mukaan sen on oltava mahdollisimman laaja, jotta korkeimpia turvallisuusstandardeja voidaan tarkastella ja tutkia tarkoin ja jotta niistä voidaan sopia tällä laajalla alueella.
 • search
  us
  We do not just want to search, we also want to find. Emme halua pelkästään tutkia, vaan me haluamme myös löytää jotakin. A file sharer gets his computer searched and all his private information perused. Tiedostoja jakaneen henkilön tietokone ja kaikki hänen yksityiset tietonsa saatetaan tutkia perinpohjaisesti. Customs could search the MP3 players, mobile telephones and laptops of any citizen suspected of having illegally downloaded a file. Tulliviranomaiset voisivat tutkia kenen tahansa kansalaisen MP3-soittimen, matkapuhelimen ja sylimikron, mikäli häntä epäillään tiedoston laittomasta lataamisesta.
 • sift
  us
 • sound
  us
  The intention is not to put Albania under the microscope, but to promote sound and efficient management. Tarkoituksena ei ole tutkia Albaniaa erityisellä suurennuslasilla vaan edistää tervettä ja tehokasta hallintoa. The role of the Court is to examine all Community revenue and expenditure to see whether it has been spent in a lawful and regular manner and whether financial management has been sound. Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tutkia kaikki yhteisön tulot ja menot ja selvittää, onko rahat käytetty laillisesti ja asianmukaisesti ja onko varainhoito ollut moitteetonta. He was safe and sound.
 • vetThe FBI vets all nominees to the Federal bench.

Definition für tutkia

 • perehtyä johonkin asiaan, ottaa jostakin selvää
 • harjoittaa tieteellistä tutkimusta

Anwendungsbeispiele

 • Tutki potilas onnettomuuspaikalla vaatteita riisumatta.
 • Tutkittuaan potilaan lääkäri päättää tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
 • CERNissä tutkitaan ydinfysiikkaa.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc