Finnisch-Englisch Übersetzung für tutkimus

 • research
  us
  In Europe, we have first-class research. Tutkimus meillä Euroopassa on ensiluokkaista. My second example is research. Toinen esimerkkini on tutkimus. Or take innovation and research. Tai sitten innovointi ja tutkimus.
 • study
  us
  A study on this is under way at STOA. Siksi meillä on käynnissä tutkimus aiheesta STOA: ssa. A study has also been made in Austria. Itävallassakin on tehty tutkimus. A study would certainly help to clarify that. Tutkimus varmasti selventäisi tätä seikkaa.
 • examination
  us
  The European Parliament's Committee of Inquiry into BSE is but one examination of the entire BSE crisis. Euroopan parlamentin BSE-tautia käsittelevän tutkintavaliokunnan tutkimus on vain yksi koko BSE-kriisiä koskeva tutkimus. Importantly, the revised directive also requires the EU to conduct a scientific examination. Merkittävää on, että tarkistetussa direktiivissä edellytetään, että myös EU:n on suoritettava asiasta tieteellinen tutkimus. This followed a very thorough examination which focused on the concerns raised by the French authorities. Lausuntoa edelsi erittäin perusteellinen tutkimus, jossa keskityttiin Ranskan viranomaisten esittämiin huolenaiheisiin.
 • investigation
  us
  What investigation confirms this? Mikä vakavamielinen tutkimus todistaa sen? There is a legal and police investigation. Asiasta tehdään oikeudellinen tutkimus sekä poliisitutkimus. What have we learnt from this investigation? Mitä tämä tutkimus on paljastanut?
 • check
  us
  This could be regarded as insider dealing and I think that at the very least we need an international inquiry to check this information. Kyse voisi olla sisäpiiririkoksesta, ja olen sitä mieltä, että olisi tehtävä kansainvälinen tutkimus näiden tietojen tarkistamiseksi. We have made every effort to check the position with regard to the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) and there was no formal opinion, but obviously your point will be noted. Olemme tehneet kaikkemme tarkistaaksemme teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan tilanteen ja se ei ole antanut virallista lausuntoa, mutta luonnollisesti teidän huomautuksenne pannaan merkille. I dont know if she will be there, but its worth a check
 • exploration
  us
  While our fossil fuel supplies are gradually diminishing, we can increase available supplies by finding new raw material exploration sites and by research and development efforts. Kun fossiilisten polttoaineiden tarjonta asteittain vähenee, voimme lisätä tarjontaa löytämällä uusia raaka-aineiden etsintäkohteita sekä tutkimus- ja kehittämistoimin. The exploration of unknown areas was often the precursor to colonization.
 • paper
  uk
  us
  The report will be preceded by a Green Paper and full consultation open to all interested sectors. Tätä kertomusta edeltää vihreä kirja, jonka laatimista edeltää laaja tutkimus, johon osallistuvat kaikki asianosaiset tahot. I also note the absence in the Green Paper of any statement or study in connection with CO2 emissions. Mielestäni vihreästä kirjasta puuttuu myös lausunto tai tutkimus CO2 -päästöistä. It was funded by EU taxpayers at EUR 2.5 million and this directive will now be a EUR 2.5 million waste of paper. Tutkimus oli rahoitettu 2,5 miljoonalla eurolla EU:n veronmaksajien varoja, ja tämä direktiivi merkitsee nyt 2,5 miljoonan euron arvosta tuhlattua paperia.
 • peruse
  us
 • probeThey launched a probe into the cause of the accident.Insert the probe into the soil and read the temperature.If you probe further, you may discover different reasons.
 • report
  us
  R & D activities (1997 annual report) Tutkimus ja teknologinen kehittäminen (vuosikertomus 1997) Please arrange for that report's immediate publication. Voisitteko katsoa, että tutkimus julkaistaan välittömästi? A similar report from Austria advises against the use of phthalates. Vastaava Itävallassa tehty tutkimus varoittaa ftalaattien käytöstä.
 • research paper
 • scientific researchScientific research is our basis. Tieteellinen tutkimus on perustamme. Even scientific research to this end was to be banned. Jopa tämän alan tieteellinen tutkimus kiellettiin. So how should we carry out scientific research in Europe? Kuinka meidän siis on toteutettava tieteellinen tutkimus Euroopassa?
 • scrutiny
  us
  Transparency and public scrutiny are often good tools for achieving these things. Avoimuus ja julkinen tutkimus ovat usein käyttökelpoisia välineitä näiden asioiden saavuttamiseksi. But we parliamentarians must also ask ourselves whether our scrutiny, and that of our national counterparts, was strict enough. Meidän parlamentin jäsenten on kysyttävä itseltämme, oliko meidän tai kansallisten kollegoidemme tekemä tutkimus riittävää. Generally speaking, however, we must take care that the procedure involves careful scrutiny, and that there is no levelling down. Yleisesti ottaen meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että menettelyyn liittyy huolellinen tutkimus. Pienimpään yhteiseen nimittäjään turvautumista on vältettävä.
 • studies
  us
  My boyfriend is taking media studies.
 • surveyThe survey does provide us with some answers. Tutkimus auttaa meitä ratkaisujen löytämisessä. A recent survey shows how the Turks really see the EU. Äskettäin tehty tutkimus osoittaa, miten turkkilaiset todella suhtautuvat EU:hun. The OECD's PISA survey is an important resource for these exchanges. OECD:n PISA-tutkimus on tärkeä lähde näille vaihdoille.

Definition für tutkimus

Anwendungsbeispiele

 • Olin sairaalassa tutkimuksissa.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc