Finnisch-Englisch Übersetzung für vaarantaa

 • endangerIt endangers the whole system. Se vaarantaa koko järjestelmän. Safety standards must on no account be endangered. Turvallisuusstandardeja ei saa missään tapauksessa vaarantaa. The directive must not be allowed to endanger this work. Direktiivi ei saa vaarantaa tätä toimintaa.
 • commitIt is based on reciprocal commitments, which means that security concerns cannot jeopardise our political goals. Se perustuu vastavuoroisiin sitoumuksiin, millä tarkoitetaan sitä, etteivät turvallisuushuolet saa vaarantaa poliittisia tavoitteitamme. The statement emphasised that North Korea's failure to honour its commitments put the KEDO programme in jeopardy. Julkilausumassa korostettiin, että Pohjois-Korea vaarantaa KEDO-ohjelman laiminlyömällä sitoumuksiaan. The security forces act on the slightest suspicion that someone might at some point in the future commit offences or endanger public order and security. Turvallisuusjoukot toimivat heti, jos on pienintäkin syytä epäillä, että joku voisi jossain vaiheessa tulevaisuudessa syyllistyä rikkomukseen tai vaarantaa julkista järjestystä ja turvallisuutta.
 • compromise
  uk
  us
  Equal treatment cannot be compromised. Tasavertaista kohtelua ei voida vaarantaa. And it is going to be compromised for a handful of ECUs. Ja nyt sen asema aiotaan vaarantaa muutaman ecun tähden. Our high quality and safety standards in Germany must not be compromised. Saksassa voimassaolevia korkeatasoisia laatu- ja turvallisuusnormeja ei saa vaarantaa.
 • gambleThe EU must not gamble away respect for privacy and private life. EU ei saa vaarantaa yksityisyyden ja yksityiselämän kunnioittamista. I had a gamble on the horses last weekend.The sailors had taken many gambles with the sea and always won.
 • jeopardizeIn so doing it has jeopardized peace throughout the Middle East. Sen politiikka vaarantaa rauhan koko Lähi-idässä. The situation also jeopardizes the progress of democracy and peace. Tilanne vaarantaa myös kansanvaltaista ja rauhanomaista kehitystä. Any delay will be bad for business and any delay will jeopardize jobs. Kaikkinaiset viivästykset vahingoittavat liiketoimintaa ja vaarantaa työpaikkoja.
 • prejudice
  us
  We should not prejudice the debate at this stage. Emme saisi vaarantaa keskustelua tässä vaiheessa. Your own words, Commissioner, are that you should not prejudice the scientific debate. Arvoisa komission jäsen, sanotte itse, ettei tieteellistä keskustelua pidä vaarantaa. We should not prejudice the scientific debate by prejudging which methods may be better than others. Tieteellistä keskustelua ei pidä vaarantaa ennakoimalla menettelyjen keskinäistä paremmuutta.
 • risk
  us
  Can we afford to risk that kind of relationship? Voimmeko vaarantaa tämänkaltaisen suhteen? It puts other road users at risk. Se vaarantaa muut tienkäyttäjät. They may also be a risk to health. Ne voivat myös vaarantaa terveyden.
 • threaten
  us
  The WTO threatens the development policy aims of the Community. WTO vaarantaa yhteisön kehityspoliittisen tavoitteen asettamisen. That is a shame because it threatens perfectly sensible projects. Se on vahinko, sillä se vaarantaa täysin järkeviä hankkeita. That will restrict treatment options in a life-threatening manner. Tämä johtaisi hoitomahdollisuuksien rajoittamiseen, mikä voisi vaarantaa ihmishenkiä.

Definition für vaarantaa

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc