Schwedisch-Finnisch Übersetzung für verkligen

 • todella
  Olemmeko todella tyytyväisiä näihin järjestelyihin, ja antoiko Tampereen kokous todella vastauksen näihin asioihin? Är vi verkligen nöjda med dessa arrangemang och tar man verkligen itu med dem i Tammerfors?EU todella tarvitsee yhden äänen. Europa behöver verkligen en enad front.Olen todella kunnianhimoinen tässä asiassa. Jag brinner verkligen för detta.
 • aivan
  Aivan muuta kuin "ei ilmene innostusta" ! Här är det verkligen inte fråga om att " inte visa entusiasm" !Uskon, että nykyään se on aivan välttämätön. I dag verkar detta verkligen behövas.Sellaista on aivan naurettavaa edes sanoa. Det är ju verkligen alldeles för galet!
 • itse asiassa
  Ajatusmalli on itse asiassa hyvin yksinkertainen. Logiken är verkligen mycket enkel.Tunisiassa vallitsee itse asiassa paradoksaalinen tilanne. Det föreligger verkligen en paradox i Tunisien.Tämä on itse asiassa hyvin vaikea tapaus. Det här är verkligen ett mycket svårt fall.
 • kokonaan
  Mutta onko meidän todella kokonaan lopetettava Kiinan arvosteleminen? Men skall vi verkligen helt sluta kritisera Kina?Olen vahvasti sitä mieltä, että ruokajätteen syöttäminen sioille tulisi kieltää kokonaan. Jag anser verkligen att det måste bli ett fullständigt förbud mot att ge grisar matavfall.Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltioiden osalta akateemisen keskustelun pitäisi olla kokonaan ohi. När det gäller kandidatländerna i Central- och Östeuropa borde den akademiska debatten verkligen vara över.
 • oikeastaan
  Tuo ei oikeastaan ollut kysymys. Det var verkligen inte en fråga.Milloin tämä raja oikeastaan tulee vastaan? Var tror vi verkligen att den är?Se on oikeastaan ainoa merkityksellinen asia. Det är allt som verkligen betyder något.
 • oikeasti
  - (LT) Voiko hiiri oikeasti säikyttää elefantin? - (LT) Kan en mus verkligen skrämma en elefant?Eivät he oikeasti ole huolissaan ihmisoikeuksista. Det som verkligen oroar dem är inte mänskliga rättigheter.Ovatko vanhemmat ihmiset oikeasti erilaisia kuin nuoret? Är äldre verkligen annorlunda än unga?
 • täysin
  Se oli todella täysin sopimatonta. Det låg verkligen utanför anständighetens gräns.Me emme vielä tunne toisiamme täysin. Nu måste vi verkligen lära känna varandra.Haluan tehdä tämän asian täysin selväksi. Jag vill verkligen vara mycket tydlig på den här punkten.
 • todella, tosiaan
 • todellakin
  Tämä on todellakin keskeinen asia. Detta är verkligen en viktig fråga.Tänään on todellakin historiallinen päivä. Det här är verkligen en historisk dag.Tämä on todellakin käsittämätön ristiriita. Det är verkligen en otrolig paradox.
 • tosi
  Olo on tosi mahtava, ja tiedätkö miksi? Jag trivs verkligen, och vet du varför?Parlamentti on vienyt asiaa eteenpäin ja osoittanut kykyä toimia nopeasti ja tehdä kompromisseja silloin, kun on tosi kyseessä. Parlamentet har varit pådrivande och visat en förmåga att agera snabbt och kunna kompromissa när det verkligen gäller.Naisten kulkema taival kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa ja erilaisuuksien vahvistamista on vielä hyvin pitkä ja tosi asiassa täynnä vaarallisia polkuja. Kvinnornas väg till lika möjligheter och bekräftande av skillnaderna är fortfarande lång och verkligen fylld med farliga passager.
 • totta
  Tässä me toden totta olemme vahvoilla. Här har vi verkligen en stark bas att stå på.On totta, että asioihin on lopultakin suhtauduttava vakavasti. Det är verkligen dags att tala allvar.Toivokaamme, että se on todellakin totta. Låt oss hoppas att det verkligen blir så.
 • varsinaisesti
  Tuolloin aloimme varsinaisesti työstää Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (ETPP). Det var då vi verkligen började arbeta med den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).Sillä kukaan ei halua antaa varsinaisesti tosiaankin rahaa kulttuuriin. Ty ingen vill egentligen verkligen ge ut pengar för kultur.Kuulin tästä keskustelusta ensi kertaa varsinaisesti vuonna 1992, ja sitä on käyty aina siitä asti. Det var 1992 som jag för första gången verkligen hörde talas om denna diskussion som har pågått under så många år.

Anwendungsbeispiele

 • Han är verkligen en sann vän.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc