Finnisch-Schwedisch Übersetzung für harkita

 • övervägaKan kommissionen vara snäll och överväga detta?Voisiko komissio olla niin ystävällinen ja harkita tätä? Ni bör mycket noga överväga vad som står där.Teidän pitäisi harkita hyvin tarkkaan, mitä siinä lukee. Kommissionen och vi har alltså tid att överväga det.Meillä ja komissiolla on siis aikaa harkita asiaa.
 • avgöra
  Vår grupp anser att de själva bör ha rätt att avgöra när avtalet skall ratificeras.Ryhmämme katsoo, että niiden on voitava itse harkita, milloin sopimus ratifioidaan. Vi kan inte för evigt tveka mellan rådets försäkran att det är den enskilda medlemsstatens sak att avgöra och rådets uttalade önskan om ett gemensamt europeiskt ställningstagande.Emme voi harkita loputtomiin neuvoston vakuutusta, jonka mukaan siitä päättäminen on yksittäisten jäsenvaltioiden asia, ja neuvoston toivetta EU:n yhteen sovitetusta kannasta. Det får bli du som avgör saken.
 • bedöma
  Då och först då kan ni bedöma om mänskliga rättigheter påverkats.Sitten, ja vasta sitten, voitte harkita, onko ihmisoikeuksia loukattu. Vi anser att detta är en fråga som rådet och kommissionen måste bedöma tillsammans.Tämä on mielestämme asia, jota neuvoston ja komission tulisi harkita yhdessä. Det bör bedömas om sådana ändringar på ett betydande sätt skulle höja säkerheten för djuren eller bara kostnaden för deras transporter.Meidän pitäisi harkita, lisäävätkö tällaiset muutokset merkittävästi karjan turvallisuutta vai pelkästään kuljetuskustannuksia.
 • begrundaFrågan om allmänna punktskatter är en fråga för medlemsländerna att begrunda.Jäsenvaltioiden asia on harkita kysymystä yhteisestä valmisteverosta. Under mellantiden skulle vi kunna begrunda en muntlig fråga eller bjuda in rådet för ett uttalande vid decembers första sammanträdesperiod.Tällä välin voisimme harkita suullista kysymystä tai kehottaa neuvostoa antamaan julkilausuman joulukuussa pidettävällä ensimmäisellä istuntojaksolla. Vårt utskott hade tillräckligt med tid för att begrunda sitt yttrande, och jag är säker på att resultatet av vår omröstning i utskottet kommer att återspeglas under omröstningen i plenum i övermorgon.Valiokunnallamme oli riittävästi aikaa harkita kantaansa, ja luotan siihen, että valiokunnan äänestyksemme tulos näkyy täysistunnon äänestyksessä ylihuomenna.
 • besinna
 • betänkaJag tycker att kommissionen bör betänka sitt sociala ansvar.Mielestäni komission pitää harkita sosiaalista vastuutaan.
 • betrakta
  Sedan Lissabon, då vi diskuterade nya förslag, måste vi betrakta alternativ.Meidän on täytynyt harkita vaihtoehtoja Lissabonin huippukokouksen jälkeen, jossa keskustelimme uusista ehdotuksista. Kommissionen skulle då bli tvungen att allvarligt överväga att avbryta viss verksamhet som ändå betraktas som grundläggande.Komission olisi tällöin pakko vakavasti harkita joidenkin sellaisten toimintojen lakkauttamista, joita kuitenkin pidetään välttämättöminä. Borde inte de pengar som regeringarna använder för att täcka underskotten i pensionsfonderna också betraktas som statligt stöd?Eikö meidän pitäisi harkita sellaista vaihtoehtoa, että valtiontuet olisivat rahaa, jota hallitukset käyttävät eläkerahastojen vajeiden kattamiseen ja korjaamiseen?
 • fundera överDessutom måste vi noga fundera över tillträdet till vattnen.Sen lisäksi meidän pitäisi harkita erittäin tarkoin merialueiden käyttöoikeuksien myöntämistä. Detta kan vara långt borta men är en intressant punkt att fundera över.Tämän tavoitteen saavuttaminen voi olla vielä kaukana, mutta sitä kannattaa kuitenkin harkita. De polska myndigheterna har haft tid på sig att fundera över platsen för ringvägen.Puolan viranomaisilla on ollut aikaa harkita uudelleen ohitustien sijaintia.
 • fundera påDenna samordningsinstans kan vi alltid fundera på.Koordinointielintä voimme aina harkita. Det skulle verkligen vara värt att fundera på.Tätä kannattaisi todella harkita. Anser kommissionen att detta är något som även Europa bör fundera på?Pitäisikö komission mielestä Euroopassakin harkita sellaisen perustamista?
 • överläggaEnligt förordningen har vi två månader på oss för att överlägga och sedan komma med ett svar.Sääntöjen mukaan meillä on kaksi kuukautta aikaa harkita asiaa ja tämän jälkeen laatia vastaus. Lärarna överlade om de allvarliga bristerna i skolplanen.
 • rådslå
 • se överDet står fortfarande grupperna fritt att se över diskussionernas ordning den dagen.Ryhmät voivat edelleen vapaasti harkita kyseisen päivän käsittelyjärjestyksen muuttamista. EU bör därför se över de organisatoriska aspekterna av dessa konferenser.EU:n pitäisi siksi harkita uudelleen kyseisten konferenssien järjestelyyn liittyviä näkökulmia. Måste vi inte se över vår målsättning, eller åtminstone vissa faktorer i vår målsättning, och om så är fallet, vilka faktorer?Eikö meidän pitäisi harkita uudelleen järjestelmäämme, tai ainakin järjestelmämme tiettyjä osia, ja jos näin on, mitä niistä?
 • tänka överKommissionen borde tänka över det igen.Komissio voisi vielä harkita tätä asiaa paremmin. EU måste till sist tänka över sin Turkiet-politik.Unionin täytyy näin ollen harkita Turkin-politiikkaansa. Kanske borde vi noggrant tänka över vad som pågår i Arktis.Meidän pitäisi ehkä harkita tarkkaan, mitä tapahtuu arktisella alueella.
 • tänka påDet är också något att tänka på i framtiden.Sitä kannattaisi jatkossa harkita. Endast då kan man över huvud taget tänka på en omvänd bevisbörda.Vain silloin voidaan edes harkita käänteisen todistustaakan periaatetta. Det tål att tänka på, men det är inte uteslutet.Tätä pitää harkita, mutta se ei ole poissuljettua.
 • uttänka

Definition für harkita

 • miettiä ehdotukseen ratkaisua tai eri vaihtoehtoja

Anwendungsbeispiele

 • On syytä harkita ennen kuin päätyy ratkaisuun.
 • Parempi harkita kuin murehtia.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc