Finnisch-Englisch Übersetzung für yleensä

 • generally
  us
  I am generally fair, Mr Purvis. Hyvä John Purvis, olen yleensä oikeudenmukainen. Generally it is a matter of Carousel Fraud. Yleensä on kyse juuri karusellipetoksista. Generally, there is most definitely EU consensus in the General Assembly. Yleensä EU on ehdottoman yksimielinen täysistunnossa.
 • usually
  us
  Seeds are usually non-dormant. Niiden siemenet eivät yleensä ole lepotilassa. Usually you do that three ways. Tähän pyritään yleensä kolmella eri tavalla. It means that gamblers usually lose. Se tarkoittaa, että pelaaja yleensä häviää.
 • as a rule
  We do not have armed police as a rule in the United Kingdom. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei yleensä ole aseistettuja poliisijoukkoja. As a rule, the result has been twice as much harm caused to the poor. Yleensä ottaen tästä on koitunut köyhille kaksinkertaista haittaa. It proves that works councils have, as a rule, fulfilled their duties. Siinä osoitetaan, että yritysneuvostot ovat yleensä täyttäneet tehtävänsä.
 • in general
  us
  The fight has, in general, been in vain. Taistelu on ollut yleensä turhaa. In general, European projects do not run smoothly. Eurooppalaiset hankkeet eivät yleensä suju kitkattomasti. This brings me to production and incineration in general. Tästä siirryn tuotantoon ja polttamiseen yleensä.
 • normally
  That is normally enough for a group leader. Tämä yleensä riittää, kun kyseessä on ryhmän puheenjohtaja. Normally there is a government and a parliament. Yleensä on hallitus ja parlamentti. This is normally a sign of the beginning of the end. Se on yleensä osoitus lopun alusta.
 • on average
  This leads on average to higher returns. Se johtaa yleensä korkeaan tuottoon. Until now, it generally took on average nine months, but the average time has now been reduced to between 40 and 45 days. Aiemmin luovutusmenettely kesti yleensä keskimäärin yhdeksän kuukautta, mutta nyt se kestää enää keskimäärin 40–45 päivää. Despite the fact that women generally have a higher education, they earn on average 15% less than men for the same or similar work. Vaikka naisilla on yleensä korkeampi koulutus, he ansaitsevat keskimäärin 15 prosenttia vähemmän kuin miehet samasta tai samanlaisesta työstä.
 • tend
  us
  Any hegemonic power tends to become divorced from society. Kaikenlaiset ylivaltaa tavoittelevat liikkeet yleensä erkanevat yhteiskunnasta. In general, we tend to value things once we have lost them. Yleensä meillä on taipumuksena arvostaa niitä asioita, jotka menetämme. Mobility of researchers also tends to be high when there is a mix of such researchers. Yleensä myös tutkijoiden liikkuvuus on suurta, kun tutkimusryhmät ovat kokoonpanoltaan tällaisia.
 • typically
  us
  These are typically areas in which international coordination is constructive and necessary. Näillä aloilla kansainvälinen koordinointi on yleensä rakentavaa ja välttämätöntä. The worst-off are the most backward, typically rural regions that are falling behind virtually in front of our eyes. Heikoimmassa asemassa ovat pahiten jälkeenjääneet alueet – yleensä maaseutualueet – jotka ovat silminnähtävästi putoamassa kehityksen kelkasta. We should realise, however, that women typically fill lower positions, be it in the European Parliament or the secretariats. Meidän olisi kuitenkin ymmärrettävä, että naiset saavat yleensä alhaisemman tason paikkoja niin Euroopan parlamentissa kuin sihteeristöissäkin.

Definition für yleensä

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc