Finnisch-Englisch Übersetzung für vastustaa

 • resist
  us
  I think Members should resist all this. Jäsenten pitäisi minusta vastustaa kaikkea tätä. We must resist those siren voices and we must resist this report. Meidän täytyy vastustaa tuota seireenien laulua ja meidän täytyy vastustaa tätä mietintöä. Let us resist that temptation. Koetetaan vastustaa tuota kiusausta.
 • oppose
  us
  How can they actively oppose that? Miten ne voivat aktiivisesti vastustaa tätä? My group is opposed to overcapacity. Ryhmäni vastustaa liikakapasiteettia. Does anyone wish to oppose the motion? Aikooko kukaan vastustaa esitystä?
 • defy
  us
  The one thing they have to learn is that you cannot defy the laws of mathematics. Yksi seikka, jonka ihmisten täytyy oppia, on että matematiikan lakeja ei voi vastustaa. to defy an enemy;   to defy the power of a magistrate;   to defy the arguments of an opponent;   to defy public opinionIf you defy your teacher you may end up in detention
 • protestHe protests against possible acts of torture by the Spanish state. Hän vastustaa Espanjan valtion mahdollisia kidutustoimia. This House cannot protest enough against this. Parlamentti ei voi tarpeeksi vastustaa tällaisia toimia. They also wanted to protest against the intolerance and repression of a flawed regime. He halusivat myös vastustaa huonon hallinnon sallimattomuutta ja sen toteuttamia sortotoimia.
 • stand
  us
  We must stand up resolutely against genetic discrimination. Meidän täytyy päättäväisesti vastustaa geneettistä syrjintää. We hope that Europe will stand up to threats such as terrorism. Toivomme, että unioni vastustaa terrorismin kaltaisia uhkia. author. - Mr President, Europe stands right against capital punishment. laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa vastustaa ehdottomasti kuolemanrangaistusta.
 • withstand
  us
  The Hungarian Presidency will withstand every effort to the contrary. Puheenjohtajavaltio Unkari vastustaa kaikenlaisia päinvastaisia pyrkimyksiä. Europe must be Mediterranean or it will not exist, because we will not have the strength to withstand an ever more desperate immigration. Välimeri on Eurooppaa tai ei, koska meillä ei ole voimia vastustaa yhä epätoivoisempaa maahanmuuttoa. Indeed, it has a natural ability to withstand globalisation and, consequently, to sustain employment and ensure its fair distribution throughout Europe. Sillä on todellakin luontainen valmius vastustaa globalisaatiota ja siten säilyttää työllisyys ja varmistaa sen oikeudenmukainen jakautuminen koko Eurooppaan.
 • affrontto affront deathSuch behavior is an affront to society
 • be) oppose (to
 • bear
  us
  That window can be a bear to opento bear a railroad stockto bear the market
 • bridle
  us
  Immigrant-rights and religious organizations bridled at the plan to favor highly skilled workers over relatives. (Houston Chronicle, 6/8/2007)
 • buckI think it was Margaret Thatcher who once said 'you can't buck the markets', and the problem with the whole sugar regime is that it is exactly what we have tried to do over the years. Muistaakseni Margaret Thatcher sanoi kerran, että ”markkinoita ei voi vastustaa”, ja koko sokerijärjestelyn ongelmana on se, että juuri niin olemme yrittäneet tehdä vuosien ajan. Can I borrow five bucks?Corporations will do anything to make a buck
 • contest
  us
  It is very difficult to contest Israel's right to make itself secure, when Palestinian leaders seem unable to stop suicide bombers. On hyvin vaikea vastustaa Israelin oikeutta taata turvallisuutensa, kun palestiinalaisten johtajat vaikuttavat kyvyttömiltä estämään itsemurhapommittajien iskut. It can be contested under Rule 167, by moving the inadmissibility of a matter, but this has to be done twenty-four hours before the debates. Päätöstä voidaan vastustaa artiklan 167 mukaisesti esittämällä, ettei asiaa oteta käsiteltäväksi. Esitys on kuitenkin jätettävä vähintään kaksikymmentäneljä tuntia ennen keskustelua. I am referring in particular to the aspects of setting up committees, which Council intends to introduce and which Parliament is contesting strongly. Viittaan erityisesti komitologiaan liittyviin näkökohtiin, joita neuvosto aikoo esittää ja joita parlamentti voimakkaasti vastustaa.
 • counterBy doing this, we can counter the very strong and negative forces that exist. Näin voimme vastustaa olemassa olevia hyvin voimakkaita kielteisiä voimia. It is therefore with force that I wish to counter Mr Sakellariou's Amendment No 6. Arvoisa puhemies, haluan siksi vastustaa voimakkaasti jäsen Sakellarioun esittämää tarkistusta 6. I firmly believe that it is essential to counter these practices at the Community level. Olen vakaasti sitä mieltä, että on olennaisen tärkeää vastustaa tätä toimintaa yhteisön tasolla.
 • counteractIt is now our task to counteract this. Tehtävämme on nyt vastustaa sitä. This would also make it possible to effectively counteract the spread of diseases. Lisäksi tällä tavalla voidaan tehokkaasti vastustaa tautien leviämisen vaaraa. Countries that are members of the G-20 should effectively counteract speculation in agricultural products. G20-ryhmän jäsenmaiden pitäisi tehokkaasti vastustaa maataloustuotteilla keinottelua.
 • defend
  us
  But the rapporteur' s proposal is satisfactory because it defends the quota system and rejects any automatic move to an exclusively tariff-based regime. Esittelijän ehdotus on kuitenkin tyydyttävä, koska hän puolustaa kiintiöjärjestelmää ja vastustaa automaattista siirtymistä yksinomaan tariffeihin perustuvaan järjestelmään. Our group will nevertheless continue to defend them and to oppose those who, in order to flatter their electorate, strive to tone them down or postpone them indefinitely. Ryhmämme aikoo kuitenkin puolustaa näitä uudistuksia jatkossakin ja vastustaa niitä, jotka yrittävät äänestäjiä mielistelläkseen lieventää niitä tai lykätä niitä loputtomiin.
 • dispute
  us
  I personally dispute your view and I believe that there are more and more of us who do so. Minä vastustan tätä näkemystä ja uskon, että sitä vastustaa yhä useampi meistä. Some residents disputed the proposal, saying it was based more on emotion than factto dispute assertions or arguments
 • except
  uk
  us
  However, I can tell you now that the panel took exception to a great many aspects of the EU banana regime. Voin sanoa teille kuitenkin jo tänään, että EY: n banaanisäädöksessä on melkoinen määrä näkökohtia, joita paneeli vastustaa. At the Stockholm Summit, the Member States approved this acceleration, with the exception of France, which is strongly opposed to the adoption of that date. Tukholman huippukokouksessa kaikki jäsenvaltiot paitsi Ranska, joka vastustaa jyrkästi tätä määräaikaa, hyväksyivät tämän nopeuttamisen. Maybe someone or other agrees with you, but I assure you that the vast majority is against you, because all their organisations without exception are against what you say. Ehkä jotkut ovat kanssanne samaa mieltä, mutta vakuutan teille, että suuri enemmistö vastustaa teitä, koska kaikki heidän järjestönsä vastustavat poikkeuksetta sitä, mitä te sanotte.
 • go againstNow that we have arrived at this definition, there is no need to go against it. Nyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä. Europe and its leaders have a moral duty to go against this new form of what I would call colonialism. EU:lla ja sen johtajilla on poliittinen velvollisuus vastustaa tätä uutta ilmiötä, jota minä kutsuisin kolonialismiksi. Is it that either you are the guarantors of a body or you cannot go against the body which you represent? Olemmeko edustamamme elimen takaajia vai emmekö saa vastustaa tätä elintä?
 • objectI have two major objections to this. Minulla on kaksi hyvää syytä vastustaa sitä. The June List objects to this proposal. Junilistan vastustaa tätä ehdotusta. Madam President, we are going to object to that. Arvoisa rouva puhemies, aiomme vastustaa tuota.
 • object (to
 • provoke
  us
  Dont provoke the dog; it may try to bite you
 • stand up toThat might give them some backbone to stand up to Mr Blair. Heillä voisi sitten olla hieman selkärankaa vastustaa herra Blairia. We hope that Europe will stand up to threats such as terrorism. Toivomme, että unioni vastustaa terrorismin kaltaisia uhkia. How can we stand up to the Committee on Budgets' demand for rigour in these circumstances? Miten me voimme siten vastustaa tehokkaasti talousarvion valvontavaliokunnan säästöpakkoja?
 • turn aside
 • ward offHe raised his arms to ward off the attackHe wore garlic to ward off vampires

Definition für vastustaa

Anwendungsbeispiele

 • Hän vastusti esitettyä uudistusta.
 • Prikaati vastusti vihollisen hyökkäystä sekä tykkitulella että käsiasein.
 • Teräs vastustaa sähkön kulkua johtimessa enemmän kuin kulta.
 • Hänen elimistönsä ei pystynyt vastustamaan tautia.
 • Kylläpä tämä nyt rupesi vastustamaan.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc