Finnisch-Englisch Übersetzung für uskoa

 • believe
  us
  Can we believe a word it says? Voimmeko uskoa sanaakaan siitä? This, however, cannot be believed. Tätä ei kuitenkaan voida uskoa. I do not think we can believe that. Emme voi mielestäni uskoa tähän.
 • trust
  us
  In my view, there will be a need for faith and trust. Uskoa ja luottamusta tullaan näkemykseni mukaan tarvitsemaan. There is a great need to build public trust and confidence. On erittäin tärkeää vahvistaa kansalaisten uskoa ja luottamusta. This is a terrible blow to trust and confidence among people. Tämä on kauhea isku ihmisten välistä uskoa ja luottamusta vastaan.
 • believe inI would still like to believe in an about-turn by Europe. Haluaisin edelleen uskoa Euroopan täyskäännökseen. Although I didn't vote for it, I did want to believe in it. Vaikken äänestänytkään sen puolesta, halusin uskoa siihen. The only weapon we should believe in, you see, is the power of words. Ainut ase, johon meidän pitäisi uskoa, on sanojen voima.
 • assume
  us
  It is a mistake to assume that effectiveness is the same as supranationality. On erehdys uskoa, että tehokkuus on yhtä kuin ylivaltiollisuus. And to assume that Article K.9 can solve the problem of the third pillar certainly is a misconception. Mielestäni on harhaluuloa uskoa, että K.9 artikla voisi ratkaista kolmannen pilarin ongelmat. I have no reason to believe that Community law has been infringed, and I assume that the rules regarding provision of information and supervision have been complied with. Minulla ei ole mitään syytä uskoa, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu, ja oletan, että tiedon antamista ja valvontaa koskevia sääntöjä on noudatettu.
 • buy
  us
  Citizens need to buy into that process, but it is there for them to do. Kansalaisten täytyy uskoa tähän prosessiin, mutta se heidän täytyy tehdä itse. Im going to buy my father something nice for his birthdayIve bought material comfort by foregoing my dreams
 • commitThis report is indicative of Parliament's good faith and commitment. Mietintö ilmentää parlamentin hyvää uskoa ja sitoutumista. Your commitment can help bring great trust to a Palestinian-Israeli settlement. Sitoumuksenne tuo suurta uskoa löytää ratkaisu Palestiinan ja Israelin kysymykseen. How can we keep faith with the commitments we have made if we reduce the European development budget? Miten saatamme uskoa sitoumuksiimme, mikäli vähennämme Euroopan unionin kehitysapumäärärahoja?
 • credit
  us
  But some of the difficulties raised we found difficult to credit. Joihinkin esille tuotuihin vaikeuksiin on mielestämme vaikea uskoa. Someone said there were over 100,000 people there, but I cant credit thatCredit accounts receivable with the amount of the invoice
 • creed
  us
  As a non-religious person, I have no intention of upsetting any religion or creed. En ole uskonnollinen, enkä halua missään nimessä loukata mitään uskontoa tai uskoa. A creed is a manifesto of religious or spiritual beliefs
 • entrustThat is a task I should like to entrust to you. Sen tehtävän haluaisin uskoa teille. How are people supposed to entrust innovation and development to others? Miten innovoinnin ja kehittämisen voisi uskoa toisten tehtäväksi? We need a CAP for young people, to whom we can entrust the agriculture of the future. YMP:tä tarvitaan nuorille ihmisille, joille voimme uskoa tulevaisuuden maatalouden.
 • guess
  us
  He who guesses the riddle shall have the ringThat album is quite hard to find, but I guess you could try ordering it onlineI guess you were right." "What did he say?" "He guesses you were right
 • listen
  us
  We should like to believe that the Council is listening and responding to them. Haluaisimme uskoa, että neuvosto kuuntelee niitä ja vastaa niihin. .   Commissioner, after listening to your introductory remarks, I found it hard to believe that you would go on to talk about Azerbaijan. . Arvoisa komission jäsen, kuultuani avauspuheenvuoronne minun on vaikea uskoa, että te puhutte Azerbaidžanista. Mr President, I was hoping to be able to congratulate Commissioner Bolkestein on a normally forthright reply, but I listened to that reply and I wonder what I have heard. Arvoisa puhemies, toivoin voivani onnitella komission jäsen Bolkesteinia hänen tavallisen suorapuheisesta vastauksestaan, mutta kuullessani hänen vastauksensa en ollut uskoa korviani.
 • presume
  us
  I wouldnt presume to tell him how to do his job.Dont make the decision yourself and presume too much.Paw-prints in the snow presume a visit from next doors cat.
 • slatePut it on my slate – I’ll pay you next week.Roy Disney led the alternative slate of directors for the stockholder vote.The old church ledgers show that the roof was slated in 1775.
 • suppose
  us
  How are people supposed to entrust innovation and development to others? Miten innovoinnin ja kehittämisen voisi uskoa toisten tehtäväksi? For it is difficult to suppose that terrorists will agree to being scanned. On vaikea uskoa, että terroristit suostuisivat skannerilla kuvattaviksi. We have the curious spectacle of a communist party that no longer believes in communism applying capitalist ideas that it is not supposed to believe in. Seuraamme outoa näytelmää, jossa kommunistinen puolue, joka ei enää usko kommunismiin, soveltaa kapitalisia periaatteita, joihin se ei saisi uskoa.
 • think
  us
  I do not think we can believe that. Emme voi mielestäni uskoa tähän. I do not honestly think you believe that. En voi oikeasti uskoa, että ajattelette niin. Anyone would think there is no emergency in that situation! Voimmeko uskoa, että tilanteessa ei ole mitään kiireellistä!
 • understand
  us
  It is hard to understand how these people are endangering Iranian democracy. On vaikea uskoa, että nämä henkilöt vaarantaisivat Iranin demokratian. I could not understand how anyone could actually believe it was possible to topple Communism. En voinut ymmärtää, miten kukaan oikeasti saattoi uskoa, että kommunismi voidaan kukistaa. Please be aware that I understand your request, but I am obliged to apply the rules of our institution. Voitte uskoa, että ymmärrän kyllä pyyntönne, mutta minun on noudatettava parlamentin sääntöjä.

Definition für uskoa

Anwendungsbeispiele

 • Uskotko Jumalaan?
 • Uskon, että hän selviää
 • Uskon sinua
 • Uskon nämä avaimet sinulle

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc