Finnisch-Englisch Übersetzung für todistus

 • certificateThis time, the auditor's certificate is part of our report, as Volume II. Tänä vuonna tämä tarkastuslausuma, todistus, on osa vuosikertomuksen II osaa. For example, a Polish certificate in bricklaying should be recognised in Germany and a German one in Poland. Esimerkiksi puolalainen muurarintodistus olisi tunnustettava Saksassa, ja saksalainen todistus Puolassa. And the possibility that there is an external certificate which supplements the official certification. On myös mahdollista ottaa käyttöön ulkopuolinen todistus, joka täydentää virallista todistusta.
 • proof
  us
  We have also developed a model for providing this proof. Olemme myös kehittäneet tavan, jolla tämä todistus voidaan hankkia. The President of the ECB's eight year term of office is proof of his personal independence. EKP: n puheenjohtajan jakamaton kahdeksan vuoden toimikausi on todistus hänen henkilökohtaisesta riippumattomuudestaan. I support them and think that the protests in Brussels are the best proof that all is not well with agriculture. Tuen heitä ja katson, että mielenosoitukset Brysselissä ovat paras todistus siitä, että maataloudessa kaikki ei ole hyvin.
 • attestationAccording to the Commission proposal, this attestation should be introduced for all drivers who work for Community businesses. Komission ehdotuksessa tämä todistus otettaisiin käyttöön kaikille kuljettajille, jotka tekevät työtä yhteisöön sijoittautuneille yrityksille. The attestation does not detail the content of those conditions, but merely their application in terms of working conditions. Todistus ei kerro kyseisten sosiaalietujen sisällöstä vaan pelkästään sen, että niitä sovelletaan kuljettajan työehdoissa. If the attestation were also to apply to EU drivers, this would create an entirely transparent situation in which national proof of employment could be replaced by the attestation. Siinä vaiheessa, kun todistus ulotetaan koskemaan myös EU:n kuljettajia, syntyy täysin läpinäkyvä tilanne, jossa kansalliset todistukset työsuhteesta voidaan korvata kuljettajatodistuksella.
 • testimony
  us
  This itself is graphic testimony to the abject failure of the measures thus far implemented. Tämä itse asiassa on havainnollinen todistus tähän mennessä toteutettujen toimien surkeasta epäonnistumisesta. It gives clear testimony to the importance which the European Parliament attaches to transatlantic relations. Se on selvä todistus siitä, kuinka tärkeinä Euroopan parlamentti pitää transatlanttisia suhteita. We now have the moving testimony of survivors, and this moving testimony has again aroused interest in this terrible period, in Europe as well as in the United State, Canada and Australia. Meillä on nyt eloonjääneiden koskettava todistus, ja se on jälleen herättänyt kiinnostusta tätä hirveää ajanjaksoa kohtaan niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassakin.
 • acknowledgment
  us
  the acknowledgment of a favorthe acknowledgment of a wedding invitationacknowledgment of a deed
 • affidavitThe Commission's affidavit during the appeal was strictly factual and correct. Komission muutoksenhakumenettelyssä antama valaehtoinen todistus perustui puhtaasti tosiasioihin ja oli täysin korrekti. He submitted his affidavit rather than appearing to testify in court
 • demonstration
  us
  I have to give a demonstration to the class tomorrow, and Im ill-prepared.
 • deposition
 • diploma
  uk
  However I think it would be difficult for a diploma to have any intrinsic value and that it should never be a substitute for the work experience which the holder has gained. Siksi olen sitä mieltä, että tutkintotodistuksella ei voi olla sinänsä arvoa, ihan ilman muuta, ja uskon, että todistus ei saisi koskaan vapauttaa ansioiden tutkimista.
 • report cardIf the European Union were drawing up an end-of-year report card on the Lisbon process, I suspect that the report would say "must try harder". Jos Euroopan unionin pitäisi antaa loppuvuoden todistus Lissabonin prosessista, epäilen, että todistuksessa sanottaisiin: "On yritettävä enemmän."
 • warrant
  us
  a warrant of authenticity; a warrant for successan arrest warrant issued by the courtThat tree is going to fall, I’ll warrant
 • witness
  us
  Following all these reports, which bear witness to the efforts made by Romania, we reaffirm the need for that country to sustain its commitment in order to be able to join us on 1 January 2007. Näiden kertomusten perusteella, jotka ovat todistus Romanian ponnisteluista, vahvistamme uudelleen, että Romanian on täytettävä sitoumuksensa voidakseen liittyä Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007. She can bear witness, since she was there at the time.As a witness to the event, I can confirm that he really said that.

Definition für todistus

 • henkilön antama varmistus jostain asiasta
 • todistajanlausunto, oikeudessa annettu selostus tapahtumien kulusta

Die Synonyme

Anwendungsbeispiele

 • Todistukset jaettiin lauantaina.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc