Finnisch-Englisch Übersetzung für tapahtuma

 • event
  us
  This was a very special event. Se oli hyvin erityinen tapahtuma. Yes, Seattle was a transparent event. Kyllä, Seattlen kokous oli avoin tapahtuma. This was, and is, an extraordinary event. Tämä oli ja on aivan poikkeuksellinen tapahtuma.
 • incident
  us
  After all, the incident in itself was nothing. Tapahtuma ei itsessään ollut mitään. This incident raises many issues regarding future cooperation. Tapahtuma herättää monia kysymyksiä tulevasta yhteistyöstä. Recently in my home town of Poznań an incident occurred which is symptomatic of this. Kotikaupungissani Poznanissa sattui hiljattain tapahtuma, joka osoittaa tämän todeksi.
 • occurrence
  Everyone agrees the failure of the investment pyramid-schemes has been a tragic occurrence for numerous Albanians who have lost their life savings. Jokainen myöntää, että sijoituksiin liittyvän pyramidijärjestelmän romahtaminen on ollut traaginen tapahtuma monelle albanialaiselle, joka on menettänyt elinikäiset säästönsä. Enlargement is a historic occurrence for which, in my opinion, both the Commission and the Danish Presidency have prepared the ground most competently. Laajentuminen on historiallinen tapahtuma, jota sekä komissio että puheenjohtajavaltio Tanska ovat mielestäni valmistelleet erityisen pätevästi. Numerous members have said and I too wish to emphasise the fact that this is a rare occurrence and must of necessity be taken into account in the Commission's final decision. Monet parlamentin jäsenet ovat todenneet, ja minäkin haluan korostaa sitä, että tämä on harvinainen tapahtuma ja komission täytyy ottaa se huomioon lopullisessa päätöksessä.
 • function
  us
 • happening
  us
  What is happening today is an important event, a passage to adulthood. Käsillämme on nyt tärkeä tapahtuma, siirtyminen aikuisuuteen. This is a happening place tonight! He is a real happening guy.
 • case
  us
  Ultimately, that has proved to be the case. That is a very positive development. Näin onkin tapahtunut, mikä on erittäin myönteinen tapahtuma. In each case the Kremlin has innocently claimed that the incident was an isolated one. Jokaisessa tapauksessa Kreml on viattomasti väittänyt, että tapahtuma oli täysin yksittäinen. That being the case, there is one event that I found myself not quite able to understand. Tähän liittyy yksi tapahtuma, jota en ole aivan ymmärtänyt.
 • entertainment
  us
 • incidence
 • occasion
  us
  That Summit was a momentous occasion. Huippukokous oli merkittävä tapahtuma. You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true. Te itse sanoitte, että maanantain tapahtuma oli historiallinen, ja se on totta. The symbolism of the occasion reminds us of two fundamental ideas that must be kept at the forefront. Tämä symbolinen tapahtuma palauttaa mieleemme kaksi perustavanlaatuista ajatusta, jotka on asetettava etusijalle.
 • ongoing
  us
 • transaction
  us
  More and more commercial transactions are being conducted by electronic commerce and the Internet particularly facilitates cross-border transactions. Yhä useampi kaupankäyntiin liittyvä tapahtuma toteutetaan sähköisen kaupankäynnin avulla ja erityisesti Internet mahdollistaa rajat ylittävät tapahtumat. The transaction was made on Friday with the supplier.I made the transaction with the vendor as soon as she showed me the pearls.

Definition für tapahtuma

Anwendungsbeispiele

 • Tapahtumalla oli vain joitakin silminnäkijöitä.
 • Tapahtuman osanottajat saivat osakseen laajan tietopaketin.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2021 Übersetzung.cc