Finnisch-Englisch Übersetzung für rakenne

 • construction
  us
  The construction method of transport modes, as also road design and people themselves, are weak points. Sekä liikennevälineiden rakenne että teiden suunnittelu ja itse ihmiset ovat heikkoja kohtia. The pillar structure is, at the end of the day, a totally useless construction for establishing openness. Loppujen lopuksi pilarirakenne on todella huono rakenne avoimuuden luomiseen. Admittedly, this legal construction may seem a little heavy, a little complex, what the French familiarly call "a gasworks' . Tämä oikeudellinen rakenne voi toki vaikuttaa hiukan raskaalta ja monimutkaiselta, kuten ne rakenteet, joita ranskalaiset kutsuvat tuttavallisesti "kaasulaitoksiksi" .
 • structure
  us
  This Community structure is a scandal. Tällainen yhteisön rakenne on skandaali. Such a structure is not more democratic. Tämä rakenne ei ole sen demokraattisempi. The fleet structure is secondary to this. Laivaston rakenne on alisteinen tälle tavoitteelle.
 • fabric
  us
  Unfortunately, despite being widely used, there is a growing awareness that the economic and social fabric in Europe has profoundly changed. Vaikka sitä käytetään yleisesti, olemme yhä enemmän tietoisia, että Euroopan taloudellinen ja sosiaalinen rakenne on muuttunut huomattavasti. It must be understood that the industrial fabric of the north of Portugal was based on traditional sectors, in which textiles were of great importance. On ymmärrettävä, että Pohjois-Portugalin teollisuuden rakenne perustui perinteisiin aloihin, joilla tekstiileillä oli suuri merkitys. Lebanon has long been the stage for a clash between the main powers in the Middle East, and its entire social fabric has suffered because of its geographical location. Libanon on ollut pitkään Lähi-idän keskeisten voimien välisen yhteentörmäyksen näyttämönä, ja sen koko sosiaalinen rakenne on joutunut kärsimään sen maantieteellisen sijainnin vuoksi.
 • texture
  us
  The beans had a grainy, gritty texture in her mouth.The piece of music had a mainly homophonic texture.Drag the trowel through the plaster to texture the wall.
 • body
  uk
  us
  In fact, the proposal seeks to create a body within the Commission which will coordinate the actions in the Member States. Kyse on itse asiassa siitä, että komissiossa luodaan rakenne, jolla kyetään koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia. These include the division of the clearance procedure, the structure and activities of the Conciliation Body and the financial corrections applied. Näitä puutteita ovat tarkastamis- ja hyväksymismenettelyn jakaminen, sovitteluelimen rakenne ja toimet sekä sovelletut rahoituskorjaukset.I do not believe that the three-tier structure of director, board of directors and, supervisory body proposed by the Bösch report is a suitable one. Mielestäni Böschin mietinnössä ehdotettu kolmitasoinen rakenne - johtaja, johtokunta, valvontaelin - ei ole tarkoituksenmukainen.
 • configurationThe following questions are thus raised, with regard to the service: What is its organic configuration? Tästä seuraa monia yksikköä koskevia kysymyksiä: Mikä on sen orgaaninen rakenne? This is an issue that could lead to a lengthy discussion, as could the definition of the utility model based on a structure or configuration but not on a substance or specific procedure. Tämä antaisi aihetta laajaan keskusteluun, kuten myös se, että hyödyllisyysmallia tarkastellaan siltä pohjalta, mikä on rakenne tai muoto, mutta ei aineen tai tietyn menetelmän pohjalta.
 • constitution
  us
  The entire structure would be founded upon a true European constitution. Koko tämä rakenne perustuisi todelliseen eurooppalaiseen perustuslakiin. A constitution defines the structure of the organisation or country and the rights of its citizens. Perustuslaissa määritetään organisaation tai maan rakenne ja kansalaisten oikeudet. Kosovo's final status needs to be clarified as a matter of urgency, as does the structure of Serbia and Montenegro in terms of constitutional law. Kosovon lopullinen asema on selvitettävä mahdollisimman kiireellisesti, samoin kuin Serbian ja Montenegron perustuslaillinen rakenne.
 • hiveto hive a swarm of bees
 • organizationThis painting shows little organization at first glance, but little by little the structure becomes clearThe organization of the book is as followsIn response to the crisis, the nations in the region formed an organization.   If you want to be part of this organization, you have to follow its rules
 • scheme
  us
  The funding of the guarantee schemes, however, is a matter for the Member States, and the structures of the schemes are quite diverse. Vakuusjärjestelmien rahoitus kuuluu kuitenkin jäsenvaltioille, ja myös järjestelmien rakenne vaihtelee suuresti.
 • structure; composition
 • substance
  us
  It must not be a lightweight structure, without substance. Se ei saa olla kevyen sarjan rakenne, jossa ei sisältöä. According to a recent OECD survey, the substance has a similar structure and toxicity to PFOS and thus should be phased out accordingly. OECD:n hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan aineen rakenne ja myrkyllisyys vastaavat läheisesti PFOS-yhdisteitä, minkä vuoksi se on poistettava käytöstä vastaavalla tavalla. This is an issue that could lead to a lengthy discussion, as could the definition of the utility model based on a structure or configuration but not on a substance or specific procedure. Tämä antaisi aihetta laajaan keskusteluun, kuten myös se, että hyödyllisyysmallia tarkastellaan siltä pohjalta, mikä on rakenne tai muoto, mutta ei aineen tai tietyn menetelmän pohjalta.

Definition für rakenne

Anwendungsbeispiele

 • Maailmankaikkeuden suuren mittakaavan rakenne.
 • Kansansadun rakenne
 • Proteiinin rakenne määräytyy aminohappojen sitoutuessa kovalenttisesti toisiinsa amidi- eli peptidisidoksilla muodostaen molekyylejä, joita kutsutaan peptideiksi ja proteiineiksi.
 • Hengittävällä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, jossa vesihöyry voi sitoutua hygroskooppiseen aineeseen, ja johon diffuusion avulla voi helposti siirtyä tai josta voi vapautua vesihöyryä takaisin ympäristöön.
 • Populaarimusiikissa rakenteen tärkeitä osia ovat säkeet, kertosäkeet sekä eri soitinten soolot.

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc