Finnisch-Englisch Übersetzung für pysyvä

 • permanent
  us
  The need for a permanent structure/council. Tarvitaan pysyvä rakenne/neuvosto. It should become a permanent arrangement. Siitä pitäisi tulla pysyvä järjestely. China is a permanent member of the Security Council. Kiina on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.
 • constant
  us
  Crimes of a racist nature continue to be a constant, persistent problem in all Member States. Rasistiset rikokset ovat edelleen pysyvä ja jatkuva ongelma kaikissa jäsenvaltioissa. I make this point because we feel that this is a constant factor in Community policy. Muistutan tästä aiheesta, koska meistä tuntuu, että se on pysyvä piirre yhteisön politiikassa. Today, more deals are concluded in a second than used to be in an entire day and change is the only constant. Nykyään tehdään sekunnissa enemmän kauppoja kuin aiemmin tehtiin päivässä. Muutos on tällöin ainoa vakiona pysyvä seikka.
 • persistent
  Increasing and persistent poverty in Europe is a scandal. Pysyvä ja lisääntyvä köyhyys Euroopassa on skandaali. Racism is a persistent and growing problem in European societies. Rasismi on jatkuva ja pysyvä ongelma eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Crimes of a racist nature continue to be a constant, persistent problem in all Member States. Rasistiset rikokset ovat edelleen pysyvä ja jatkuva ongelma kaikissa jäsenvaltioissa.
 • enduring
  That, Mr President, will remain an enduring milestone in your term of office. Arvoisa puhemies, tämä on oleva pysyvä maamerkki toimikaudeltanne. In foreign policy the Union displays an enduring inferiority complex, and it has become reconciled to following in the wake of the United States. Euroopan yhteisön ulkopolitiikassa vallitsee pysyvä alemmuudentunne ja se on sopeutunut ajatukseen olla vaunu Yhdysvaltojen vetämän veturin takana. It is now clear to all of us that the enduring legacy of the Orange Revolution, namely a lasting democracy and free media, is intact for all to see. Meille kaikille on nyt selvää, että Ukrainan oranssin vallankumouksen kestävä perintö, nimittäin pysyvä demokratia ja vapaat tiedotusvälineet, on nyt kaikkien nähtävissä.
 • indelible
  us
  This ink spot on the contract is indelibleThis stain on my shirt is indelibleThat horrible story just might make an indelible impression on the memory
 • lasting
  It is evidently a lasting trend and will remain so. Kyseessä on selvästi pysyvä suuntaus, joka ei katoa mihinkään. Our attempt has got to have a lasting effect, ladies and gentlemen. Meidän pyrkimyksillämme on oltava pysyvä vaikutus, hyvät naiset ja herrat. Let us hope that a lasting peace can emerge from this miserable war. Toivokaamme, että tästä viheliäisestä sodasta voidaan vielä rakentaa pysyvä rauha.
 • nonvolatile
  The chemical is nonvolatile so it will not evaporate.His nonvolatile demeanor was tested by the constant pestering.The hard drive is nonvolatile, but the RAM is volatile.
 • regular
  us
  This standing forum provides a regular opportunity for small and medium-sized enterprises to meet lending institutions. Tämä pysyvä foorumi tuo säännöllisesti yhteen pk-yrityksiä ja luottolaitoksia. Once the tobacco industry has won over a young person, it is generally assured of another regular customer. Kun tupakkateollisuus on saanut nuoren kerran houkuteltua, sille on pääsääntöisesti taattu jälleen pysyvä asiakas. Judging from the press, we can by no means be sure that this year we will escape the gas crisis, which is becoming a regular fixture. Lehdistön mukaan emme voi mitenkään olla varmoja siitä, että tänä vuonna ei tule kaasukriisiä, josta on tulossa säännöllinen ja pysyvä tapahtuma.
 • secular
  us
  secular clergy in CatholicismThe secular games of ancient Rome were held to mark the end of a saeculum and the beginning of the next.The long-term growth in population and income accounts for most secular trends in economic phenomena.
 • staid
 • static
  us
  This means that a handicap is not a static thing but something which can be reduced and perhaps even eliminated through action within the sector of housing for example. Se merkitsee, ettei vamma ole mikään pysyvä tila, vaan sitä voidaan pienentää tai ehkä poistaakin eri toimenpitellä, esim. asuntotuotannossa.
 • sustainable
  We need a sustained social and sustainable exit strategy. Tarvitaan pysyvä yhteiskunnallinen ja kestävä vetäytymisstrategia. Is this inflation situation sustainable, or durable, as you call it? Onko inflaatiotilanne kestävä - tai pysyvä, kuten te kutsutte sitä? Then you have to find a lasting, sustainable and systemic solution for the longer term. Teidän on löydettävä pysyvä, kestävä ja koko järjestelmään vaikuttava pitkän aikavälin ratkaisu.
 • abiding
  An abiding problem in all reports on innovation is the lack of a clear and specific framework for R&D investment from EU funds. kirjallinen. - (PL) Kaikkien innovaatiota koskevien mietintöjen pysyvä ongelma on se, että niissä ei ole selkeää ja erityistä kehystä EU:n varoista tehdyille T&K-investoinneille. an abiding beliefa deep and abiding hatred of wealth
 • continual
  us
  Let us make a continual evaluation, but without creating unnecessary expectations. Pitää tehdä pysyvä arviointi, mutta ei saa herättää turhaa toivoa.
 • fixed
  us
  We had to show that the posts are not anyone' s fixed prerogative. Oli siis osoitettava, että virat eivät ole kenenkään pysyvä etuoikeus. Having said that, however, we know that the self-imposed ceiling is not an irrefutable and fixed law. Tiedämme yhtä kaikki, ettei tämä itse määrittelemämme enimmäismäärä ole kiveen kirjoitettu pysyvä sääntö. It is important to us that this issue now be a fixed item on the agenda and that it be borne in mind even more consciously than before. Meille on tärkeää, että tällä kysymyksellä on tästä lähtien pysyvä sija esityslistalla ja että se muistetaan vieläkin tietoisemmin kuin tähän asti.
 • invariable
  us
  The French adjective marron (brown) is invariable: it does not take the usual s in the plural
 • stabile
 • stationary
  The train remained stationary for a few moments, before lurching forward along the track.
 • sustained
  We need a sustained social and sustainable exit strategy. Tarvitaan pysyvä yhteiskunnallinen ja kestävä vetäytymisstrategia.

Definition für pysyvä

 • sellainen, joka on muuttumaton, jatkuvasti olemassa oleva, stabiili

Anwendungsbeispiele

 • Lähi-itään yritetään saada pysyvä rauha.
 • pysyvä lumi

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc