Finnisch-Englisch Übersetzung für nousta

 • rise
  us
  It is public consumption and the price of money which definitely must not rise. Rahan hinta ei saa nousta, julkisen sektorin rahankäyttö ei saa nousta. I want to rise, on behalf of my group, to support that request. Haluan ryhmäni puolesta nousta tukemaan esitettyä vaatimusta. We hear from the experts that water levels could rise by up to a metre. Asiantuntijat kertovat, että veden pinta voi nousta jopa metrin.
 • get upIf there is a Summit tomorrow, they should get up early or arrange things in some other way; but where they should be today is here. Jos huomenna on huippukokous, heidän pitäisi nousta varhain tai järjestää asia jollakin muulla tavalla, mutta tänään heidän kuuluisi olla täällä. Mr President, it is not often that somebody from this side of the House can get up and agree totally with what has just been said before by the Greens. Arvoisa puhemies, harvoin tapahtuu niin, että joku tältä puolen parlamenttia voi nousta ylös ja yhtyä täysin siihen, mitä vihreät ovat juuri sanoneet. Rest assured, please, that I have no intention of rising from my seat, but do be aware that all it takes for the proceedings to be suspended is that the President should get up. Voitte kuitenkin olla varmoja, että en aio nousta istuimeltani, mutta kehotan teitä pitämään mielessänne, että istunnon keskeyttämiseen ei tarvita muuta kuin että puhemies nousee seisomaan.
 • ascend
  us
  He ascended to heaven upon a cloud.You ascend the stairs and take a right.She ascended the throne when her mother abdicated.
 • mount
  us
  the mount of JupiterThe rider climbed onto his mount.The post is the mount on which the mailbox is installed.
 • go upIt might go up anyway during this item of discussion. Se saattaa nousta joka tapauksessa keskustelun aikana. It seemed as though, as far as those in the Central Banks were concerned, the interest rates could only go up. Vaikuttaa siltä, että keskuspankeissa uskotaan, että korot voivat vain nousta. Let us beware throwing out the baby with the bathwater because we are concerned about price rises last summer and forget that prices come down as well as go up. On varottava viskaamasta lasta pois pesuveden mukana siksi, että olemme huolissamme viimekesäisistä hinnankorotuksista ja unohdamme, että hinnat voivat yhtä hyvin laskea kuin nousta.
 • soarThe pump prices soared into new heights as the strike continued.
 • climb
  us
  Prices climbed steeply.They climbed the mountain.Climbing a tree
 • come upI came up the ladder carefully, holding the bucket in my right hand.I was standing on the corner when Nick came up and asked for a cigarette.Unless anything comes up, Ill be there every day this week.
 • get onThe EU must get on board the moving train of research and application or it will leave without us. EU:n täytyy nousta tutkimuksen ja soveltamisen liikkeelle lähteneeseen junaan tai jäämme siitä kokonaan. Please get on the bus as quickly as possibleShe has no trouble getting off a bus but has difficulty getting on
 • stand upCan those Members who oppose it please stand up? Voivatko sitä vastustavat jäsenet nousta ylös? It is not colonialism to stand up for the rights of others. Ei ole kolonialismia nousta puolustamaan muiden oikeuksia. Anyone who does not wish to support Mrs Vălean's motion can stand up. Ne, jotka eivät tue jäsen Vãleanin ehdotusta, voivat nousta seisomaan.
 • take offThat is very important in order for us to know which aeroplanes can take off and when. Tämä on hyvin tärkeää, jotta voimme tietää, mitkä lentokoneet voivat nousta ilmaan ja milloin. We would have had a completely different debate, namely, how irresponsible it was to even allow one aeroplane to take off. Silloin keskustelua olisi käyty aivan eri tavalla, olisi nimittäin puhuttu siitä, miten vastuutonta oli antaa lentokoneen nousta ilmaan. As you know, air traffic controllers are currently on strike and the aeroplane on which I have to return to Athens will not be able to take off after 5.30. Kuten tiedätte, lennonjohtajat ovat parhaillaan lakossa, ja lentokone, jolla minun on palattava Ateenaan, ei voi nousta ilmaan klo 17.30 jälkeen.
 • arise
  us
  Or is it still on the table for discussion and can it arise again for discussion in the near future? Vai onko se vieläkin käsittelyssä keskustelua varten ja voiko se nousta keskustelun aiheeksi lähitulevaisuudessa? This is something that could arise whenever the handling of public funds and public documents is involved. Tämä saattaa nousta esiin aina, kun on kyse julkisten varojen ja julkisten asiakirjojen käsittelystä. In this way, we can use the principle of the sourcing of local food to respond to the issues that may arise when disaster strikes. Tällöin voimme vastata lähiruokaperiaatteella niihin kysymyksiin, jotka saattavat nousta esiin erilaisten katastrofien yhteydessä.
 • board
  us
  No one at all, I suggest, will board a plane if it has been blacklisted. Luulenpa, että kukaan ei halua nousta lentokoneeseen, jos se on mustalla listalla. We have to prevent anyone being able to board a plane with weapons, explosives or chemical precursors of explosives. Meidän on estettävä mahdollisuus nousta lentokoneeseen aseita, räjähteitä tai räjähteiden valmistamiseen tarvittavia kemikaaleja mukana kuljettaen. The EU must get on board the moving train of research and application or it will leave without us. EU:n täytyy nousta tutkimuksen ja soveltamisen liikkeelle lähteneeseen junaan tai jäämme siitä kokonaan.
 • embarkFor example, 350 000 lorries should embark each year at Montoire to travel to Spain. Esimerkiksi Montoiressa pitäisi nousta laivaan joka vuosi 350 000 kuorma-autoa, jotka ovat matkalla Espanjaan. All passengers please embark nowPhil embarked on his journey yesterday
 • emergeWhat they therefore want is for us to emerge from the crisis and to emerge better, but true to our model. Se, mitä he siksi haluavat meiltä, on nousta kriisistä ja nousta entistä parempana mutta uskollisena mallillemme. All in all, we, as Europeans, have the opportunity to emerge as a leader in energy technology. Kaiken kaikkiaan meillä on mahdollisuus eurooppalaisina nousta energiateknologian johtajaksi. How can they expect docile Palestinian leaders and a consenting population to emerge, as if by a miracle, from such a collapse? Miten Israel voi edes odottaa, että tällaisen romahduksen jälkeen palestiinalaisten joukosta voisi kuin ihmeen kaupalla nousta sopuisia johtajia ja kansa olisi myöntyväistä?
 • enplane
 • escalateViolence escalated during the electionThe shooting escalated the existing hostilityThe tech 1 escalated the caller to a tech 2.
 • get inOn the ground, we have no borders any more; I can get in the car and drive from Berlin to Paris or from Paris to Rome without undergoing checks. Maarajoja meillä ei enää ole; voin nousta autooni ja ajaa Berliinistä Pariisiin tai Pariisista Roomaan ilman rajatarkastuksia. Were it not so, I would not dare cross the street, get into a car, or board an aeroplane, as the possibility of an accident is always present, even if its likelihood is minimal in the extreme. Jos näin ei olisi, en uskaltaisi ylittää katua, mennä autoon tai nousta lentokoneeseen, koska onnettomuusriski on aina olemassa, vaikka sen todennäköisyys onkin äärimmäisen pieni. Hurry up and get in the car!
 • get offGet off your chair and help me.Get off! Youre crushing me!Get your butt off your chair and help me.
 • hoist
  us
  Give me a hoist over that wall.
 • increasePrices may well increase for the users in many cases. Kuluttajien kannalta hinnat saattavat hyvinkin nousta monissa tapauksissa. For example, the rent we pay for the buildings may increase. Esimerkiksi rakennusten korkomenot saattavat nousta. The economic crisis threatens to increase the size of that group. Talouskriisin vuoksi tämän ryhmän lukumäärä uhkaa nousta.
 • lift
  us
  Millions of people and human beings have been under a yoke of repression, which we are now going to begin to see lifted. Miljoonien ihmisten päälle on vyörytetty kivi, jonka onneksi näemme tänään alkavan nousta heidän yltään. We have in our hands the potential to create a fairer trading global system that will allow hundreds of millions to lift themselves out of poverty. Meillä on mahdollisuus luoda oikeudenmukaisempi globaali kauppajärjestelmä, joka antaa sadoille miljoonille ihmisille mahdollisuuden nousta köyhyydestä. The fog eventually lifted, leaving the streets clear.
 • number
  us
  For this reason too the numbers of women MEPs should increase a one third to a half. Myös tämän takia naispuolisten Euroopan parlamentin jäsenten määrän pitäisi nousta kolmanneksesta puoleen. Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion. Sen jälkeen, kun elintarvikkeiden hinnat alkoivat nousta, nälkää näkevien määrä on noussut liki miljardiin. Its strength is provided by the 27 Member States, which could increase in number in the not too distant future. Sen vaikutusvallan takaa 27 jäsenvaltiota, joiden määrä saattaa nousta jo lähitulevaisuudessa.
 • pick upWhen you pick up the bag, make sure to support the bottomCan you pick up a pint of milk on your way home?Arent you going to pick up after yourself?
 • project
  us
  There may be questions about how far into a port a road is considered a public project and the point at which this becomes the port's responsibility. Esiin voi nousta kysymyksiä siitä, miten kaukana satama-alueella tietä voidaan pitää julkisena hankkeena ja missä kohdassa se siirtyy sataman vastuulle. Projects like Pruitt-Igoe were considered irreparably dangerous and demolisheda man given to projects
 • raise
  us
  Thank you for this valuable debate on an issue that we risk having to raise again in the near future. Kiitokset kullanarvoisesta keskustelusta, joka on käyty asiasta, joka voi nousta esille myös lähitulevaisuudessa. This is a problem that is beginning to arise in the Member States too, so in my opinion there is all the more cause to raise it at European level. Tämä on ongelma, joka alkaa nousta esille myös jäsenvaltioissa, ja siksi olen entistäkin vakuuttuneempi siitä, että siihen on puututtava Euroopan tasolla. According to these scientists, if the current level of emission is maintained, this could raise the temperature of the earth's surface in the year 2000 by two degrees in relation to 1990. Jos päästötaso pysyy nykyisellään, maan pintalämpötila saattaa kyseisten tiedemiesten mukaan nousta vuoteen 2000 mennessä kahdella asteella vuoden 1990 tasosta.
 • spring to lifeSometimes the ideas spring to life fully formed.
 • stand
  us
  Can those Members who oppose it please stand up? Voivatko sitä vastustavat jäsenet nousta ylös? It is not colonialism to stand up for the rights of others. Ei ole kolonialismia nousta puolustamaan muiden oikeuksia. Anyone who does not wish to support Mrs Vălean's motion can stand up. Ne, jotka eivät tue jäsen Vãleanin ehdotusta, voivat nousta seisomaan.
 • stir
  us
  It would provoke very hostile reactions towards the West from the Arab world and would risk stirring up the occupied territories. Se aiheuttaisi arabimaailmassa erittäin vihamielisiä reaktioita länttä kohtaan ja miehitetyt alueet saattaisivat nousta kapinaan. She stirred the pudding with a spoonWould you please stand here and stir this pot so that the chocolate doesnt burn?
 • upthrust

Definition für nousta

 • liikkua ylöspäin tai ylemmäs, kohota
 • ''lukuarvoista tai mittavista suureista'') lisääntyä, kasvaa, suureta
 • tulla horisontin yläpuolelle katsojasta nähden
 • kohottautua jalkeille
 • nousta sängystä, herätä
 • lähteä lentoon; kohota ilmaan tai ylöspäin
 • ryhtyä kapinaan tai vastarintaan
 • tulla korkeammaksi
 • siirtyä ajoneuvoon tai siitä pois
 • alkaa tuulla
 • ''sairaudesta tms.'') syntyä, puhjeta
 • ''taikinasta'') turvota käymisen vaikutuksesta

Anwendungsbeispiele

 • Karannut ilmapallo nousi nopeasti näkymättömiin.
 • Mökin piipusta nousi savua.
 • Lämpötila saattaa nousta iltapäivällä kolmeenkymmeneen.
 • Kun tilavuus laskee, niin paine nousee.
 • Kohta aurinko nousee.
 • Viiden tunnin istumisen jälkeen sitä nousee jo mielellään verryttelemään jalkojaan.
 • Olin illalla rättiväsynyt, koska olin noussut aamulla kukonlaulun aikaan.
 • Tältä kentältä nousee noin sata lentokonetta päivässä, ja laskeutuu saman verran.
 • Savu nousee raunioista.
 • nousta järjestelmää vastaan
 • Norjan rannikolla maasto nousee jyrkästi Atlantin valtamerestä.
 • Halti-tunturin korkein kohta on jonkin matkaa Norjan puolella, jossa tunturi nousee vielä 1 365 metriin. (fi.Wikipedia
 • Suomen korkein toimistorakennus nousee Espooseen.
 • nousta junaan, nousta junasta, nousta laivaan
 • tuuli nousi koillisesta
 • Illalla ihoon alkoi nousta rakkuloita ja yöllä nousi korkea kuume.
 • Anna taikinan nousta noin kaksinkertaiseksi.
 • Polle alkoi toimia heti ja nousee yhä!

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc