Finnisch-Englisch Übersetzung für asettaa

 • set
  us
  That sets limits on what is possible. Se asettaa rajat sille, mikä on mahdollista. It is up to politics to set boundaries. Politiikan tehtävänä on asettaa rajoja. In my opinion, we should set two targets. Minusta meidän pitäisi asettaa kaksi tavoitetta.
 • put
  us
  Let me put things into perspective. Haluan asettaa asiat oikeaan asiayhteyteen. It is time to put ferry safety first. Nyt on aika asettaa turvallisuus ennen kaikkea muuta. This puts me in an impossible situation. Se asettaa minut mahdottomaan tilanteeseen.
 • lay
  us
  That means we can no longer lay down rules for ourselves alone. Se tarkoittaa sitä, että emme voi enää asettaa sääntöjä, jotka koskevat vain meitä itseämme. In addition, the Lisbon Strategy lays down clear guidelines for our actions. Lisäksi Lissabonin strategia asettaa selvät suuntaviivat toiminnallemme. This is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality. Tällä alalla unionin ei pidä asettaa vaatimuksia kustannuksille tai laadulle.
 • place
  us
  This places us in an enormous dilemma. Se asettaa meidät vaikean ongelman eteen. This will place the whole situation in a new light. Tämä asettaa koko tilanteen uuteen valoon. UKIP places sovereignty and the citizen's rights above solidarity. UKIP asettaa suvereniteetin ja kansalaisen oikeudet yhteisvastuun edelle.
 • plant/translations
 • range
  us
  We accordingly need to take advantage of the full range of resources that the Union can harness in crisis situations. Meidän on näin ollen hyödynnettävä täysimääräisesti niitä varoja, jotka Euroopan unioni voi asettaa käyttöön kriisitilanteissa. It would be very difficult to set quantifiable targets on such broad and general objectives and on such a wide range of issues. Olisi hyvin vaikea asettaa tällaisille laajoille ja yleisille päämäärille ja näin monille erilaisille kysymyksille määrällisesti mitattavia tavoitteita. We sell a wide range of cars
 • appeaseto appease the tumult of the oceanThey appeased the angry gods with burnt offerings
 • apply
  us
  We should not apply over strict criteria here. Meidän ei pitäisi asettaa tässä asiassa liian tiukkoja ehtoja. She knows some of the tests we will apply to her. Hän tietää osittain, millaisiin kokeisiin aiomme hänet asettaa. Mr President, Turkey is one of the NATO countries and is applying to join the European Union. Arvoisa puhemies, Turkki on NATO-maa. Turkki asettaa itsensä Euroopan unionin ehdokasvaltioksi.
 • appointAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality? Asettaa komitean tutkimaan, mikä on ja mikä ei ole homoseksuaalisuuteen kannustamista? Could we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth? Emmekö voisi asettaa oikeaa sovittelijaa tai sovitteluinstanssia YK:n ja kansainyhteisön kanssa neuvotellen? We must also point out that the Commission appoints itself to the position of legislature when it proposes any legal basis. Täytyy myös korostaa, että komissio asettaa itsensä lainsäätäjän asemaan ehdottaessaan oikeudellista perustaa.
 • arrange
  us
  It is important to set the debate in context and bear in mind that the Oslo accords provide for unified customs arrangements. On tärkeää asettaa keskustelu oikeisiin mittasuhteisiin ja muistaa, että Oslon sopimuksissa säädetään yhtenäisistä tullijärjestelyistä. to arrange to meet;   to arrange for supper
 • calm
  us
  That is the trap he is setting for us, and all we can do is say to both sides, 'Calm down!' Tämän ansan hän asettaa meille, ja voimme vain sanoa molemmille osapuolille "rauhoittukaa!". Extending the pilot project for satellite location of fishing vessels in the NAFO regulatory area has set the course for a calm sea in terms of international fisheries policy. NAFON sääntelyalueella toimivien kalastusalusten satelliittiseurannan kokeiluhankkeen jatkaminen asettaa suuntaviivat kansainvälisen kalastuspolitiikan rauhalliselle kehitykselle. to calm a crying baby
 • compose
  us
  It is also important to set percentages and a date for vehicles to be composed of recyclable materials. On niin ikään tärkeää asettaa tietty prosenttiluku ja päivämäärä, jolloin ajoneuvoissa täytyy olla kierrätettäviä materiaaleja. The editor composed a historical journal from many individual letters.A church is composed of its members.
 • coordinate
  us
  Perhaps in future we should prioritise more and coordinate the timing of such a report better with the annual meeting of the Human Rights Commission in Geneva. Ehkä meidän pitäisi tulevaisuudessa asettaa useampia ensisijaisia tavoitteita ja sovittaa tällaiset mietinnöt paremmin yhteen ihmisoikeuskomitean vuosittaisen Geneven kokouksen kanssa. The key to the future will lie in strengthening our political ability to define common strategies and objectives in an increasingly coordinated and timely manner. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on vahvistaa poliittista kykyämme laatia yhteisiä strategioita ja asettaa yhteisiä tavoitteita yhä koordinoidummalla ja nopeammalla tavalla. It would indeed be appropriate to classify and coordinate all the initiatives which are sometimes developed in too disorganized a manner often without control or expert guidance. Olisi tietenkin syytä asettaa ne tärkeysjärjestykseen ja yhdenmukaistaa kaikki aloitteet, joita on kehitetty joskus sekavasti ja usein ilman valvontaa tai asiantuntemusta.
 • deposit
  us
  a mineral deposita deposit of seaweed on the shoreThey put a deposit on the apartment.
 • flag
  us
  Because, if it is allowed, I should just like to put the European flag here today, if I may do so. Koska jos se on sallittua, haluaisin asettaa esille Euroopan unionin lipun, jos saan tehdä niin. Please flag down a taxi for me.to flag an order to troops or vessels at a distance
 • found
  us
  Only in unison can we agree on those values that we are going to place alongside those on which the European Union was founded. Vain täydessä yhteisymmärryksessä voimme sopia arvoista, jotka aiomme asettaa niiden arvojen rinnalle, joille Euroopan unioni perustettiin. We should not be setting ever-higher standards just because one general with a French passport is still at large and is nowhere to be found. Meidän ei pitäisi asettaa yhä korkeampia standardeja vain sen takia, että yksi kenraali, jolla on Ranskan passi, on yhä vapaalla jalalla eikä häntä löydy mistään. We must not put unnecessary obstacles in the path of the European External Action Service (EEAS) to enable it to live up to its founding principles. Emme saa asettaa turhia esteitä Euroopan ulkosuhdehallinnon tielle, jotta se kykenisi täyttämään perusperiaatteitaan koskevat odotukset.
 • institute
  us
  I work in a medical research institute.He instituted the new policy of having children walk through a metal detector to enter school.
 • locate
  us
  Can the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned? Voidaanko valittu tunnistin asettaa paikoilleen eläimen kannalta turvallisesti? The council must locate the new hospitalto locate a mining claim
 • move into position
 • organise/organize
 • pacify
  us
 • placate
  us
 • plant
  us
  It lays down the requirements which plant types must fulfil in order to be regarded as new types. Se asettaa ne normit, jotka kasvilajikkeiden on täytettävä, jotta niitä pidettäisiin uusina lajikkeina. We must dare to set strict limit values for all types of plant, both old and new, large and small. Meidän on uskallettava asettaa kaikkia laitoksia, niin uusia kuin vanhoja, suuria kuin pieniäkin, koskevat tiukat raja-arvot. However, the EU imposes extremely rigorous requirements governing the safe operation of nuclear power plants and the handling of nuclear waste. Euroopan unioni asettaa kuitenkin hyvin tiukkoja vaatimuksia ydinvoimaloiden turvallisen toiminnan ja ydinjätteen käsittelyn sääntelemiselle.
 • positIt will place United Kingdom farmers in an impossible position. Ehdotus asettaa Yhdistyneen kuningaskunnan viljelijät mahdottomaan asemaan. Tomorrow, I think, this House will put you in a position to do so. Uskon, että huomenna parlamentti asettaa teidät asemaan, jossa voitte tehdä näin. It must not be placed in a position where it is dependent on them either. Sitä ei myöskään saa asettaa sellaiseen asemaan, että se olisi riippuvainen näistä toimielimistä.
 • position
  us
  It will place United Kingdom farmers in an impossible position. Ehdotus asettaa Yhdistyneen kuningaskunnan viljelijät mahdottomaan asemaan. Tomorrow, I think, this House will put you in a position to do so. Uskon, että huomenna parlamentti asettaa teidät asemaan, jossa voitte tehdä näin. It must not be placed in a position where it is dependent on them either. Sitä ei myöskään saa asettaa sellaiseen asemaan, että se olisi riippuvainen näistä toimielimistä.
 • quiet downAs the lights dimmed the general noise quieted down.The teacher did her best to quiet the children downDiplomacy can only begin when the violence quiets down.
 • reclineShe reclined her arms on the table and sighed.to recline against a wallto recline on a couch
 • run
  us
  This is something that must not under any circumstances be compromised in the run-up to elections. Tätä asiaa ei saa missään tapauksessa asettaa kyseenalaiseksi näin vaalien alla. Madam President, I had the deepest misgivings about allowing an unreformed Hamas to run candidates for the Palestinian elections. Arvoisa puhemies, minulla oli vakavat epäilykseni siitä, että uudistumattoman Hamasin sallittiin asettaa ehdokkaita Palestiinan vaaleissa. Run, Sarah, run!
 • set upWe cannot set up artificial barriers to the Union. Unionille ei pidä asettaa keinotekoisia rajoja. Providing them allows the Commission to set up some rules. Lisämäärärahojen toimittaminen antaa komissiolle mahdollisuuden asettaa joitakin sääntöjä. By adopting this proposal, we will set up the legal framework. Tämän ehdotuksen hyväksyminen asettaa oikeudelliset kehykset paikoilleen.
 • settle
  us
  For the travellers cannot be made to settle by force or those who are settled made to travel. Sillä matkustajia ei voida asettaa pakolla paikoilleen, tai paikoilleen asettuneita saada matkustamaan. However, I am of the opinion that it is very desirable to settle on an end date for this evaluation. Olen kuitenkin silti sitä mieltä, että on erittäin toivottavaa asettaa tälle arvioinnille määräpäivä. Against this background, then, the primary objective is to settle and define the limits within which the public and private media can cooperate and intervene. Tätä taustaa vasten ensisijaisena tavoitteena onkin asettaa ja määritellä rajat, joissa julkiset ja yksityiset tiedotusvälineet voivat tehdä yhteistyötä ja toimia.
 • soothe
  us
 • station
  uk
  us
  This puts Germany at a disadvantage as, in contrast to its eastern neighbours, it obtains 48% of its electricity from coal power stations. Tämä asettaa Saksan epäedulliseen asemaan, sillä toisin kuin sen itäiset naapurit, se saa 48 prosenttia sähköstään hiilivoimaloista. The next station is EsperanzaIts right across from the bus station

Anwendungsbeispiele

 • Hän asetti maljakon pöydälle.
 • Hän asettaa liian suuria vaatimuksia itselleen.
 • Kuka asettaisi tuon hillittömän menon.
 • Ministeriö asettaa työryhmän tutkimaan asiaa.
 • Aseta se moottori, että meteli loppuu.

Ähnliche Begriffe

Häufigste Anfragen

Beliebte Wörterbücher

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishEn españolPå svenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 Übersetzung.cc