Englisch-Finnisch Übersetzung für view

 • näkymä
  näköalatasanteelta oli hienot näkymätkamera taltioi näkymän
 • kuva
  Näin saadaan ainoastaan vääristynyt kuva siitä, mikä on olennaista. It only obscures one's view of the essential point. Mielestäni hänellä on hieman yksipuolinen kuva asioista. I think he has a rather one-sided view of this issue. Meillä saattaa ehkä olla vääristynyt kuva todellisuudesta. I believe that we may have a distorted view of reality.
 • näkemys
  Tällainen näkemys on kyyninen ja epäinhimillinen. Such a view is cynical and inhuman. Pelkään, että tämä on väärä näkemys. I fear that this is a mistaken view. Meillä on selkeä näkemys ydinkysymyksistä. Our view on the core issues is clear.
 • näköala
  Kaikista tähän mennessä puhuneista kotini on kaikkein eteläisimmässä paikassa, ja ilman Alppeja minulla olisi suora näköala Välimerelle. Of all those who have spoken so far, I live the furthest to the south, and if it was not for the Alps, I would have a clear view of the Mediterranean. Arvoisa komission jäsen, Hongkongissa meillä parlamentin jäsenillä oli upea näköala lahdelle, mutta jouduimme käyttämään kiikareita seurataksemme kokouksen työskentelyä. Commissioner, in Hong Kong, we parliamentarians had a magnificent view of the bay, but we had to use binoculars in order to follow the work of the Conference. Mäen harjalta oli hienot järvelle avautuvat näköalat.
 • käsitys
  No, minusta tämä on kapea käsitys. Well, I find that a reductionist view. Toiseksi: mihin tämä käsitys siinä tapauksessa perustuu? Secondly, what was such a view based on? Tämä käsitys mainitaan myös mietinnössä. This view is also expressed in the report.
 • katsoa
  Meidän on parempi katsoa meriä tienä, joka yhdistää yhteisöt. We are better viewing it as a highway that connects them. Me emme saa katsoa vallitsevaa järjestelyä pysyväksi. We should not view the current arrangement as permanent one. Mutta tämä on sellainen kysymys, jota täytyy katsoa eri näkökulmista. However, this matter has to be viewed from different standpoints.
 • katsoa vilkaista
 • mielipide
  Tämä on Ruotsin kansalaisten mielipide. That is the view of the Swedish people. Haluaisin tietää, mikä on neuvoston mielipide asiasta. I should like to know the Council's view. Monilla tanskalaisilla on tästä asiasta mielipide. Many people in Denmark have a view on this.
 • nähdä
  Se voidaan nähdä ongelmana, mutta myös mahdollisuutena. This can be viewed as a problem or as an opportunity. Yhteiskuntamme ihmisiä ei enää nähdä yhtenä kokonaisuutena. People in our society are no longer viewed as a whole. Asiaa ei saisi nähdä uhkana vaan mahdollisuutena. It should be viewed not as a threat but an opportunity.
 • näkökulma
  Se on pohjoinen näkökulma tähän kysymykseen. One is the northern view of this matter. Tämä on väärä näkökulma asian tarkasteluun. This is the wrong way to view the situation. Tässä kohdassa meillä saattaa olla täysin erilainen näkökulma. Here, we may have completely different points of view.
 • näköpiiri
  Tästä näkökulmasta katsottuna asiakirjan näköpiiri on hieman rajoittunut, koska kokonaisvaltaisen avaruuspolitiikan ei pitäisi kattaa ainoastaan käytännön sovellutuksia. From this point of view, the document is somewhat limited in scope, since an overall policy for space cannot restrict itself merely to practical applications.
 • oletus
  Mielestäni tämä oletus voidaan asettaa kyseenalaiseksi. This assumption is open to question in my view.
 • tarkoitus
  Näin on tuskin ollut tarkoitus käydä, ainakin itse näen asian näin. That can hardly have been the intention - at least, not in my view. Nähdäkseni sen avulla on pääasiassa tarkoitus hallita jatkuvasti huononevia olosuhteita. It seems to me to be designed largely with a view to managing further decline. Jäsen Falbrin mietinnön tarkoitus ja suuri osa sen sisällöstä ovat mielestäni hyvin myönteisiä. The aim and much of the content of Mr Falbr's report is, in my view, very positive.
 • aie
 • aikomus
  On siis olemassa selvä aikomus valita tuomareita, jotka eivät ole kovin puolueettomia ja jotka, tietysti, saavat oikeudenmukaisuudesta aivan väärän käsityksen. The intention is clearly to instal judges who are slightly impartial who naturally take a completely wrong view of the concept of justice. Aikomukseni on alkaa lenkkeillä ja juosta maraton, sitten kun kiireet helpottavat.Monille asiat jäävät pelkiksi aikomuksiksi.
 • kanta, näkökulma
 • katsastaa, käydä katsomassa
 • katsella
  Tällä hetkellä, jos vaimoni katselee tosi-tv-sarjaa ja lapsenlapsemme katselevat piirrettyjä digitaaliselta kanavalta, voin silti katsella uutisia joltain viidestä analogisesta kanavasta. At the moment, while my wife watches ‘Extreme Makeover’ and our grandchildren view the cartoon channel on digital, I can still get the news on one of the five analogue channels.
 • katselmus, tarkastus
 • katsomus
 • maisema
 • perspektiivi
 • pitää, nähdä, suhtautua
 • suunnitelma
  Presidentti Ahtisaaren suunnitelma on mielestäni ainoa perusta rauhanomaiselle rinnakkaiselolle. The Ahtisaari plan is in my view the only basis for a peaceful coexistence. Saudi-Arabian suunnitelma voi tarjota tässä mielessä tärkeän käännekohdan. The Saudi peace plan represents a considerable opportunity from this point of view. Mielestäni Annanin suunnitelma on ainoa realistinen perusta kattavalle sopimukselle. In my view the Annan Plan remains the only realistic basis for a comprehensive settlement.
 • tarkastella
  Onneksi EU osaa tarkastella asioita laajemmassa kontekstissa. Fortunately, the EU can take a bigger view. Sen takia on tärkeää tarkastella asioita pitemmällä aikavälillä. It is important, therefore, to take the longer view. Kysymystä voidaan tarkastella myös valtaan liittyvästä näkökulmasta. In addition, the issue can be viewed in terms of power.
 • tulevaisuudenkuva
  Hänen tulevaisuudenkuvassaan on laajenevia aavikoita ja ilmastopakolaisia.
 • vilkaista
  Minä vilkaisin nopeasti peiliin.

Definition für view

Anwendungsbeispiele

 • He changed seats to get a complete view of the stage
 • If there are any rabbits in this park, they keep carefully out of our view
 • My flat has a view of a junkyard
 • the view from a window
 • a fine view of Lake George
 • I need more information to get a better view of the situation
 • Your view on evolution is based on religion, not on scientific findings
 • From my view that is a stupid proposition
 • He smuggled a knife into prison with a view to using it as a weapon
 • The video was viewed by millions of people.
 • I view it as a serious breach of trust.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc