Englisch-Finnisch Übersetzung für regard

 • arvostaa
  Arvostan suuresti kollega De Lagea ja osaan myös arvostaa hänen työtään. I hold my colleague, Mrs Miranda de Lage, in high esteem and I also have the highest regard for her work. Meidän on toimittava ja toimittava nopeasti, koska muussa tapauksessa parlamenttia ja sen instituutioita ei koskaan aleta arvostaa. We must act and act swiftly or else this House and all its institutions will always be held in low regard. Ehdotuksen tarkistusten osalta komissio arvostaa erittäin paljon parlamentin rakentavaa panosta. As regards the amendments to its proposal, the Commission appreciates very much the Parliament's constructive contribution.
 • huomioida
  Tässä harhakuvitelmassa ei myöskään huomioida sitä, että itse pakolaisen perinteiset määritelmät ovat erilaisia. This delusion also overlooks the fact that there are different traditions as regards the actual definition of refugee. Jätin loppuun erään kysymyksen, jota pidän olennaisena ja joka parlamentin täytyy mielestäni huomioida ja hyväksyä. I have left to the end a question that I regard as fundamental and which I think needs to be noted and approved by this House. . Haluan äänestyskäyttäytymiselläni huomioida maanviljelijöiden näkökulman GM-merkintöihin liittyen. - (FI) I wish to indicate in the way I vote my support for considering the point of view of farmers with regard to GM labelling.
 • huomiointi
  Sitä edistäisi varmasti Euroopan parlamentin roolin parempi huomiointi, onhan se osoittanut olevansa dynaaminen ja vastuuntuntoinen toimija. Something that would certainly contribute to this is a greater regard for the role of the European Parliament, which has shown itself to be a dynamic and responsible player.
 • huomioonottaminen
 • katsella
 • katsoa
  Muutos voidaan katsoa tulikokeeksi. This change can be regarded as an acid test. Katso, kun minä hyppään!Matti katsoo toisella silmällä — sillä näkevällä.
 • kiinnittää huomiota
  Haluan sen osalta kiinnittää huomiota yhteen näkökohtaan. Allow me, in this regard, to draw your attention to one point. On kuitenkin kaksi asiaa, joihin haluan erityisesti kiinnittää huomiota, kun on kyse näistä pyynnöistä. However, there are two points which I would like to make in particular with regard to these requests. Tässä yhteydessä saanen - arvoisien työtovereideni ymmärtämykseen luottaen - kiinnittää huomiota parlamentin rooliin ohjeiden antajana. With regard to this, I would, if I may, draw everyone' s attention to Parliament' s role as a provider of guidelines.
 • koskea
  Veren tuonnista tarkistus 43 olisi syytä täsmentää, että niiden vaatimusten, joihin tarkistuksessa viitataan, pitää koskea veren laatua ja turvallisuutta. As regards imported blood - Amendment No 43 - it should be specified that the criteria this amendment refers to relate to the quality and safety of the blood. Pidän erityisen tärkeänä erästä liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön osaa, nimittäin sitä, jonka mukaan liikenneverkkojen ja sääntöjen ei pidä koskea vain nykyisiä jäsenvaltioita. The report by the Transport Committee contains one item which I regard as crucial, namely that transport networks and the rules relating to them should not just apply to the existing Member States.
 • olla johonkin päin
 • olla jonkin puolella
 • ottaa huomioon
  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, having regard to Rule 55 of its Rules of Procedure, ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, having regard to the Commission proposal to Parliament and the Council, ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön, having regard to the report of the Committee on Industry, Research and Energy,
 • pitää jonakin
 • suhde
  Energiakysymyksen osalta: myös sen osalta meidän on kehitettävä hyvin tyyni, järkevä suhde. As regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship. Mitä tulee kilpailusääntöihin, suhde verotuspolitiikkaan on ilmeinen, erityisesti valtiontukea koskevissa asioissa. With regard to competition rules, there is a clear relationship - above all in relation to State aid - with taxation policy. Toiseksi, mitä Venäjään tulee, meillä on tärkeä suhde Venäjään. Komissaari van den Broek mainitsi siitä. Secondly, as regards Russia, we do have a significant relationship with that country, as Commissioner van den Broek has mentioned.
 • yksityiskohta
  Se on pieni mutta konkreettinen yksityiskohta, jota on tärkeää edistää, jotta nuorilla ei ole ongelmia sen suhteen. This is a small but tangible detail that it is important to promote so that young people do not experience problems in this regard. Antakaa minun lisätä muutama näitä kahta kysymystä koskeva yksityiskohta jäljellä olevien kahden minuutin aikana: Ensimmäinen kysymys koski Lukašenkan hallituksen jäsentä. Let me mention a few additional details regarding these two questions in the remaining two minutes: There was the issue of the member of the Lukashenko government. paneutua yksityiskohtiin
 • arvo
  Ehdotusta komission direktiiviksi valmistellaan parhaillaan, ja sen tavoitteena on asettaa raja-arvo tältä osin. A proposal for a Commission directive is being prepared, which will aim to set thresholds in this regard. Edessämme olevassa raportissa olen tyytyväinen lukuun 4.5, joka on otsikoitu naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. With regard to the report before us, I welcome its Chapter 4.5, entitled Women's Rights and Gender Equality. Ammattimaisille sairaanhoitajille olisi annettava kehitysmaissa nykyistä suurempi arvo. With regard to nurse practitioners, nurses should be given more status in developing countries than they now have.
 • harkita
  On siis aihetta harkita yhteisön toimia tällä alalla. It is worth considering Community action in this regard. Tälle alalle voitaisiin harkita eurooppalaista rahastoa, jonka rahoittamiseen kaikkien rehun valmistajien pitäisi osallistua. In this regard, a European fund should be considered that all feedstuff manufacturers would have to pay into. Kun otetaan huomioon nykyinen epätasapaino, on loogista harkita mahdollisuutta turvautua veden siirtoihin joillakin alueilla. With regard to uneven distribution, it is logical to consider the possibility of carrying out water transfers in some regions.
 • katse
 • olla [[jonkin]] [[puolella]]
 • suhtautua
  Emme voi tässä yhteydessä suhtautua omiin toimiimme liian vaativasti. We cannot be hard enough on ourselves in this regard. Euroopan unioni ei saa suhtautua naiivisti Kiinaan ja Intiaan. Europe must not be naive with regard to China and India. Jäsen Wieland kysyi, miten alueen määrittelyyn pitäisi suhtautua. Mr Wieland asked how the definition of the area should be regarded.
 • tarkastella
  Asioita ei saa tarkastella yksipuolisesti. This must be regarded as unilateral. Maahanmuuttoa ei voida tarkastella pelkkänä turvallisuuskysymyksenä. Immigration cannot be regarded merely as a security issue. Tarkastella kotitehtäviä ennen kuin ryhtyy töihin
 • [[olla]] [[johonkin]] [[päin]]
 • [[pitää]] [[jonakin]]

Definition für regard

Anwendungsbeispiele

 • He is held in great regard in Whitehall.
 • She regarded us warily.
 • I always regarded tabloid journalism as a social evil.
 • He regards honesty as a duty.
 • That argument does not regard the question. dated usage--

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc