Englisch-Finnisch Übersetzung für proper

 • oikea
  Uskon, että tämä on oikea tapa toimia. I believe that is the proper way to do it. Oikea termi on yhteisön patentti. The proper term to use is a Community patent. Uskon, että kaikella on oikea aikansa ja paikkansa. I think everything has its proper time and place.
 • kelpo
  Uskon, että olemme onnistuneet pääsemään kelpo kompromissiin. I believe that we have managed to reach a proper compromise. He ovat kelpo väkeä.Yritys teki kelpo tuloksen.
 • kunnollinen
  Nyt meillä on kunnollinen prosessi ja kunnollinen toimielinten välinen vuoropuhelu. Now we have a proper process, a proper interinstitutional dialogue. Oli hyvä saada tähän asiaan kunnollinen selvitys. It is desirable to shed proper light on this issue. Kunnollinen lainsäädäntö on vain kolikon toinen puoli. Proper legal framework is just one side of the coin.
 • kunnon
  Kunnon maailmankauppa mahdollista vain, jos Kiina toimii näin. Only if China does that will proper world trade will be possible. Sellaista ei kunnon demokratiassa yksinkertaisesti voi sanoa. This is something that simply cannot be said in a proper democracy. Kannatan kunnon demokraattista hallintoa ja vastustan kaaosta. I am in favour of proper and democratic governance and against chaos.
 • varsinainen
  Se on eri asia kuin varsinainen jälleenrakennusapu. That is a different matter from reconstruction aid proper. Lisäksi ohjelmasta puuttuu varsinainen investointikomponentti. Furthermore, the programme lacks a proper investment component. Varsinainen lapsi- ja perhepolitiikka kuuluu kansallisen tason päätöksentekoon. Decisions on child and family policy proper are taken at national level.
 • asianomainen
  käännetään ohjelma asianomaisen ohjelmointikielen kääntäjällä
 • erisnimi
  Suomen kielessä erisnimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.
 • luonnonvärinen
 • sovelias
 • aito (osajoukko
 • aliavaruus)
 • asianmukainen
  Meillä on oltava asianmukainen ulkopolitiikka. We must have a proper foreign policy. Meillä on oltava asianmukainen demokraattinen valvonta. We must have proper democratic control. Millaista on ionisoivan säteilyn asianmukainen käyttö? What is the proper use of ionised radiation?
 • erisnimi (=proper noun)
 • säädyllinen
 • sopiva
  Esittelijä Gabriele Albertini on oikeassa - tämä on sopiva tapa. Mr Albertini is right, that is the proper way. On siis päätettävä, mikä on sopiva tapa jatkaa tästä. So one has to make a judgement on which is the proper way to go forward. Siinä on myös löydetty kansalaisten ja kuluttajien oikeuksien välille sopiva tasapaino. It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
 • tarkka
  Tehkäämme kuitenkin sitten tarkka määritelmä, emmekä saa kierrellä, kuten aivan liian usein teemme. But then let us define that properly and for goodness' sake don' t let us beat about the bush, we do that all too often. Tämän saavuttamiseksi tässä erittäin vaikeassa tilanteessa varojen ja niiden jaon tarkka valvonta on erittäin tärkeää. In order to achieve this properly in this very difficult situation, careful monitoring of the funds and how they are disbursed is most important. Urakkasopimus ei ehkä ollut riittävän tarkka, ja minusta on valitettavaa, että me havaitsemme vasta tässä vaiheessa, että vammaiset eivät pääse helposti sisälle. The specification was perhaps not precise enough, and I find it unfortunate that it is only now that we are noticing that disabled visitors do not have proper access.

Definition für proper

  Übersetzung.cc

  Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

  AGB   Cookie   Kontakt

  In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

  Mindmax
  Quelle: Wiktionary.
  Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
  © 2004-2019 Übersetzung.cc