Englisch-Finnisch Übersetzung für argument

 • argumentti
  Tämä ei ole akateeminen argumentti. This is not an academic argument. Tämä ei kuitenkaan ole mikään kunnollinen argumentti. However, this is not really an argument. Tämä on meille usein esitetty argumentti. This is often the argument used against it.
 • perustelu
  Yksikään perustelu ei ole pitävä. None of these arguments holds water. Tämä on täysin väärä perustelu. This argument is utterly false. Tämä on harhaanjohtava perustelu. This is a misleading argument.
 • riita
  Tämän vuoksi tuomioistuinten toimivaltaan liittyvät näkökohdat ja perustelut on poistettava riita-asioista. It is for this reason that the jurisdictional aspects and arguments must be squeezed out of disputes. Periaatteessa riita on jo ratkaistu, eikä meidän pitäisi viivytellä tarpeettomasti yksityiskohdissa. The argument in principle is settled and there should now be no unnecessary delay over the details. Hiihdonopettajien riita Ranskan kanssa on vain osa argumenttia. As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
 • väittely
  Kuten sanoin, väittely on nyt todellakin teoreettista. As I said, the argument is now effectively academic. Viidenneksi pyritään lopettamaan väittely komission työpaikoista. In fifth place, there is a move to end the argument regarding employment in the Commission. Mitä tulee väitteisiin siitä, edustaako todistamamme lobbaus potilaita - uskon, että tämä on hedelmätön väittely. As for the arguments as to whether or not the lobbying we have had represents patients - I believe this is a sterile debate.
 • aihe
  Aihe on näin ollen hankala ja monimutkainen. The argument is therefore certainly thorny and complicated. Tämä ei ole peruste vähentää Euroopan yhdentymistä, mutta se voi olla aihe lisätä sitä. Yet that is not an argument for less Europe, indeed, it may well be an argument for more Europe. Arvoisa puhemies, tämä on erittäin vakava ja merkittävä aihe. Madam President, this is a very serious and important argument.
 • sanaharkka
 • sanasota
  Musliminaisten huivin – tai hunnun (), kuten ranskalaiset sitä varsin harhaanjohtavasti nimittävät – käytöstä syntynyt polemiikki osoittaa, kuinka kiivaaksi sanasota voi yltyä. The controversies over the wearing of the , the Muslim headscarf – or , as the French rather confusingly say – show how acute the arguments can be.
 • väite
  Siksi väite lakkautusjärjestelystä on virheellinen. Therefore, this argument is incorrect. Siksi myöskään tämä väite ei pidä paikkaansa. Therefore, this argument also does not hold water. Tämä on kuitenkin virheellinen ja vaikeasti ymmärrettävä väite. But that is a false argument and a difficult one.
 • (käsitelty) aihe
 • (kirjan ym) pääsisällys
 • argumentti (kompleksiluvun)
 • järkeily
  Jätän tässä kommentoimatta sen, miten tosissaan tällainen järkeily pitäisi ottaa. At this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument. Jos todella halutaan harjoittaa kunnianhimoista ympäristö- ja terveyspolitiikkaa, on vietävä järkeily loppuun asti ja säilytettävä rajojemme, noiden arvokkaiden suodattimien, valvonta. If we really want an ambitious policy on the environment and health, the argument has to follow its logical path; control must be retained over our borders, which are precious filters.
 • keskustelu
  Se ei itse asiassa ole argumentti lainkaan; se on näennäisperustelu, jolla vain halutaan lopettaa keskustelu. It is actually not an argument at all; it is a knock-out argument. Siirrettävät kalastusoikeudet: olen jo pannut merkille, että kyseessä on hyvin perusteellinen keskustelu, johon liittyy paljon näkökohtia. Transferable fishery rights: this is, I understand already, a very engaged debate with a lot of arguments. Keskustelu on ollut avointa ja syvällistä ja sitä on luonnehtinut pohjia myöten käyty argumenttien vaihto. The debate was frank, open and far-reaching, and the arguments were entered into fully.
 • kiista
  Meidän on pystyttävä ratkaisemaan kiista argumenttien pohjalta. We should be able to solve this matter on the basis of arguments. Onneksi tämä kiista on nyt sovittu siten, että rahoitus tulee kokonaan yhteisön talousarviosta. Fortunately today this argument has been settled in favour of complete financing from the Community budget. Kiista euron ja sentin nimistä, kun ecu vaihdettiin euroon, on vain yksi todiste siitä. The argument about the names euro and cent to replace ECU is one indication of this.
 • mielipiteiden vaihto
 • muuttuja
 • peruste
  Näille kaikille kysymyksille on olemassa peruste. There is an argument for all of these things. Lyökäämme siis lukkoon tämä nimenomainen peruste. So let us nail that particular argument. Taloudellinen peruste on sitäkin kiistattomampi. The economic argument is even more persuasive.
 • todiste
  Eikö tapahtunut ole todiste siitä, että kyseistä direktiiviä on tarkistettava? Is there not an argument now for that directive to be reviewed? Kiista euron ja sentin nimistä, kun ecu vaihdettiin euroon, on vain yksi todiste siitä. The argument about the names euro and cent to replace ECU is one indication of this. Se olisi ehkä parempi todiste ja parempi perustelu, jotta kulttuurista kiinnostumattomat jäsenet saadaan tukemaan kulttuurihankettamme. This would perhaps be the best proof and the best argument if those Members who are not interested in culture are to support us in our cultural project.
 • todistelu
  Kollega Abitbolille, joka valittaa jatkuvasti unionin demokratiavajetta, haluaisin sanoa: siinä todistelu kääntyy aivan päälaelleen. To Mr Abitbol, who is constantly lamenting the democratic deficit in the EU, I would like to say that there the argument is being turned around precisely the wrong way.
 • vaihekulma

Definition für argument

Anwendungsbeispiele

 • Parameters are like labeled fillable blanks used to define a function whereas arguments are passed to a function when calling it, filling in those blanks.
 • The altitude is the argument of the refraction.

Übersetzung.cc

Übersetzung.cc ist ein kostenloses Online Wörterbuch. Mehr als 14 Millionen Übersetzungen.

AGB   Cookie   Kontakt

In EnglishPå SvenskaSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Quelle: Wiktionary.
Lizenz: Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 Übersetzung.cc